MIDDEN - DELFLAND

3 september 2009: Besluit vóór aanleg A4 Delft-Schiedam genomen door kabinet

Op deze pagina een ongetwijfeld onvolledige samenvatting van artikelen die dit jaar weer verschenen in de pers. Wat verscheen er over de A4 in de afgelopen jaren? Lees het hier.

 

Extra maatregelen A4 Midden-Delfland tegen geluidsoverlast

Bij de aanleg van de A4 door Midden-Delfland worden extra maatregelen genomen om geluidsoverlast in Vlaardingen en Schiedam tegen te gaan.

Minister Eurlings heeft dat toegezegd in een Kamerdebat over het megaproject. Bewoners van omliggende flats zijn woedend op het ministerie omdat de tunnelmond op het Kethelplein is verschoven.

Volgens minister Eurlings kon dat niet anders. Hij hoopt de overlast van de A4 te beperken door aanvullende geluidsmaatregelen te nemen.

15 december 2009: RTV Rijnmond


A4 met Vaart bij Eén Vandaag op Nederland 1

Ton Poot Wilfried en van Winden legden in deze uitzending uit waarom de A4 met vaart een uitstekend alternatief is voor de IODS variant: een grotendeels open tunnelbak dwars door het landschap van Midden-Delfland. Meer p website http://www.a4metvaart.nl/. Bekijk ook de TV uitzending.

7 december 2009: Televisie Nederland 1


Inpassing A4 Delft-Schiedam

Op verzoek van het CDA, Schiedam en Vlaardingen bezochten op 26 oktober de CDA-fractieleden mevr. Spies en dhr. Ormel het tracé van de A4 tussen Schiedam en Vlaardingen. Dit naar aanleiding van het voorgenomen besluit de A4 tussen Delft en Schiedam(Kethelplein) aan te leggen.

Tijdens het bezoek werd de inpassing van de A4 besproken aan de hand van het thans bekende schetsontwerp. Ons is gebleken dat dit ontwerp niet geheel voldoet aan het gestelde in het IODS-convenant.  Dit doet naar onze mening onnodig afbreuk aan het lokale draagvlak van een inpassing van de A4. Met mevr. Spies en dhr. Ormel werd afgesproken dat de CDA fracties van Schiedam en Vlaardingen één gezamenlijke brief aan de CDA-Tweede Kamer fractie en de Minister van Verkeer & Waterstaat sturen ten einde u te informeren over de visie van de beide lokale CDA-fracties over de inpassingsvoorwaarden

Allereerst willen wij benadrukken dat wij uitgaan van de kansen en uitdagingen die er liggen om een inpassing van de A4 voor de bewoners van Schiedam en Vlaardingen acceptabel te krijgen. Een tweede Overschie moet worden voorkomen.

Samengevat willen wij u verzoeken bij het realiseren van de A4 de volgende punten mee te nemen.

Milieu

Maximale inzet op minimalisatie milieueffecten bij het ontwerpen. Er ontstaat ernstige milieuhinder voor flats gelegen aan de tunnelmond bij het Kethelplein, zowel aan Vlaardingse als aan Schiedamse zijde. De open tunnelbak aan de schiedamse zijde tot ongeveer 300 meter vanaf het Kethelplein. Conform IODS dient dit een gesloten tunnel te zijn.
In het voorliggende ontwerp gaat de huidige tramverbinding tussen Schiedam en Vlaardingen ver omhoog om over de landtunnel heen te gaan. Dit geeft veel overlast in de nabijgelegen woonwijken.

Verkeerskundig

De aansluiting van Vlaardingen en Schiedam op de A20 en A4 mogen niet minder worden dan wat het nu is. In het voorliggende ontwerp is geen aansluiting Schiedam-Noord naar A20 opgenomen, zoals dat nu wel mogelijk is. Het verkeer van Schiedam richting Hoek van Holland en vice versa zal hierdoor via het lokale wegennet van Schiedam en Vlaardingen moeten rijden. Dit betekent een grote extra verkeersbelasting voor beide steden.

Stedebouwkundig/landschappelijk

Geef Schiedam en Vlaardingen de ruimte om een goede stedebouwkundige invulling aan het gebied tussen de beide woonwijken te geven. Daarnaast dient het alternatieve ontwerp, de 'A4 met vaart' als serieus alternatief meegenomen te worden. Deze vaart-variant heeft zeker voor het landschap Midden Delfland als mogelijk ook voor de inpassing tussen de woongebieden van Schiedam en Vlaardingen voordelen ten opzichte van het huidige ontwerp. Geef de markt de ruimte om bij de aanbestedingsprocedure met betere inpassingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 'A4 met vaart', te komen.

24 november De Echo Vlaardingen


Aanleg A4 dichterbij door aannemen crisiswet

MIDDEN-DELFLAND - De aanleg van de verlengde A4 door Midden-Delfland is weer een stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met de crisis- en herstelwet, om een snellere aanleg mogelijk te maken.

De crisis- en herstelwet is bedoeld om procedures voor de bouw en aanleg van bijvoorbeeld wegen, woningen en wondmolenparken te versnellen. Als de Eerste Kamer ook instemt met de wet, is deze vanaf 1 januari voor vier jaar van kracht. Er ligt nu een lange lijst met projecten waar dan door kortere bezwaarprocedures versneld mee aan de slag kan worden gegaan.

Een van die projecten is de verlenging van de A4, die door Eurlings het icoon van Nederlandse stroperigheid werd genoemd. Door allerlei procedures heeft het meer dan veertig jaar geduurd voordat er een knoop werd doorgehakt over de zeven kilometers snelweg.

18 november 2009 RTVWest


Handtekeningenactie voor 'A4 met Vaart'

Op de website www.a4metvaart.nl worden burgers opgeroepen om het plan 'A4 met Vaart' te steunen, met de bedoeling de Tweede Kamer tot een ander besluit te brengen. In een korte film worden de argumenten voor dit plan uitgelegd. Ook worden de redenen voor afwijzing van het plan 'A4 met Vaart' weerlegd. Lees meer op www.a4metvaart.nl.

10 november 2009 www.a4metvaart.nl


 'Plan A4 mist alle innovatie'

DEN HOORN - De huidige plannen voor de verlengde A4 getuigen niet van innovatie en zijn niets anders dan een vlucht vooruit om de politiek voor voldongen feiten te plaatsen. Dat zegt ir. Wim van de Poll, adviseur ruimtelijke ordening en betrokkenen bij de eerste planvorming voor de A4.

Van de Poll denkt dat tegen het huidige plan veel tegenstand komt. ,,Er kan terecht bezwaar gemaakt worden tegen de idee dat een verdiepte A4 geen hinder zou betekenen voor de recreatie. De dichtstbijzijnde route is de wandelroute over de Tanthofkade, nog geen 150 meter er vandaan. Dat is veel dichterbij dan beweerd wordt in de Milieu Effect Rapportage. Daar heeft men het over 800 meter.''
Van de Poll weet nu al dat de A4 wel degelijk zijn stempel zal zetten op het land.

,,Er bestaat een soort hypnotische gedachte dat je de A4 niet mag horen, niet mag zien en niet mag ruiken. Iedereen zegt elkaar dat na. Nou, dat gaat zeker wél gebeuren. Je zult straks vluchttrappen zien en ontluchtingskanalen. Dat is zeker. Van die leuze klopt dus niets, maar iedereen houdt er aan vast.''

,,Wat niet te begrijpen valt,'' zegt Van de Poll, ,,is dat in de Milieu Effect Rapportage staat dat effecten op de waterstromen in het veengebied niet bekend zijn. Dat is toch wel erg opmerkelijk. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om in te zien dat de invloed desastreus kan zijn. Alleen daarom al zou een bezwaarschrift heel kansrijk zijn.''

Zelf werkt Van de Poll aan een alternatief. Hij wil de A4 niet in de grond laten zinken, maar in de vorm van een brug over het landschap laten lopen.

Van den Poll: ,,Ik denk dat je zo voor recreatie en milieu grote voordelen kunt behalen. Je moet de omstandigheden nu aangrijpen om zo innovatief mogelijk te zijn. Nu kan het nog.''
Van de Poll hoopt zijn ontwerp voor een brug, die een revolutionaire ecologische toepassing moet krijgen, eind deze maand te presenteren. Hij wordt gesteund door een consortium en enkele organisaties die voorstander zijn van innovaties op terrein van energie en milieu. (JAN-HENDRIK BAKKER)

16 september 2009 AD 


Crisis- en Herstelwet bemoeilijkt verzet tegen doortrekken A4

Rotterdam, 16 sept. Het wordt moeilijker voor de gemeente Schiedam om de aanleg van de zeven kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam, de inmiddels beruchte A4 Midden-Delfland, tegen te houden.

„Beroepsmogelijkheden tussen overheden onderling worden beperkt”, zo staat er in de gisteren door premier Balkende ingediende Crisis- en herstelwet die de economie een oppepper moet geven. Als het kabinet urgente projecten zoals deze graag wil uitvoeren, dan hebben andere overheden zich daar aan te conformeren. „In de onderlinge verhoudingen is een gang naar de rechter van de ene overheid tegen een publiekrechtelijk besluit van een andere, daartoe bevoegde overheid niet passend, zeker niet als het urgente projecten betreft.”

„Significant effect”

De (tijdelijke) wet noemt een groot aantal vooral infrastructurele projecten die een „significant effect” hebben op werkgelegenheid en economie, en daarom versneld worden uitgevoerd. Daartoe worden niet alleen de beroepsmogelijkheden van lagere overheden beperkt. Ook mag een rechter een besluit niet meer laten stranden bij „kleine materiële gebreken” als een belanghebbende daardoor niet wordt benadeeld. Verder regelt een ‘relativiteitsvereiste’ dat een bezwaarmaker zelf belang moet hebben bij de kwestie. Rechters moeten bovendien sneller uitspraak doen.

Milieuregels

De Crisis- en herstelwet komt een groot aantal gemeenten tegemoet die bestaande milieuregels hekelen. Gemeenten mogen van het kabinet „experimenteren” met het flexibel verdelen van milieuruimte. Zo kunnen ze bedrijven die nog niet aan hun maximale milieubelasting zitten toch verplichten bijvoorbeeld een geluidsscherm te plaatsen, als dat de bouw van woningen in de omgeving mogelijk maakt. Bestuurders kunnen daarbij „tijdelijk afwijking van de geldende milieunormen” toestaan.

De behandeling door het parlement wordt een haastklus, want het kabinet wil de wet al op 1 januari 2010 laten ingaan.

16 september NRC 


Wanhopige actievoerders proberen A4 tegen te houden

Een laatste wanhoopsdaad van enkele tientallen actievoerders, want het kabinetsbesluit over de A4door Midden-Delfland is inmiddels genomen. Toch probeerde de actievoerders donderdagmiddag verkeersminister Eurlings van een alternatief plan te overtuigen.

Een ondertunnelde A4, met daarover een vaart. Zó zou het landschappelijk karakter van Midden-Delfland gespaard kunnen blijven.

Tijdens een werkbezoek aan Delft, stond de minister plotseling oog in oog met de actievoerders. De actievoerders kregen kort de tijd om hun ontwerp nog een keer aan de minister te overhandigen, met een korte toelichting.

Begin oktober beslist de Tweede Kamer nog. Als die instemt, gaat de eerste schop in 2011 de grond in.

Zie: A4 met vaart

10 september 2009 RTV Rijnmond

Verlengen A4 maakt de files elders langer

Waarom worden de miljoenen voor het doortrekken van de A4 niet ingezet voor een echt duurzame oplossing?

De Kamer heeft de plannen voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland goedgekeurd. Dat is een fikse tegenvaller voor de tegenstanders, maar het standpunt kwam niet onverwacht en betekent zeker niet het einde van de strijd. De uiteindelijke beslissing wordt immers genomen door de Raad van State. En omdat de Raad van State het geheel op meer objectieve gronden zal beoordelen, is het nog lang niet zeker dat het doortrekken van de autoweg richting Rotterdam definitief doorgaat, zoals minister Eurlings en de zijnen ons proberen te laten geloven.

Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, aantasting van natuurwaarden en het terugdringen van fileproblematiek zijn stuk voor stuk argumenten die de Raad van State op hun merites zal beoordelen. Heel anders dan bij de Tweede Kamer, die zich vooral heeft laten leiden door het feit dat ’het probleem’ al veertig jaar tot discussies heeft geleid.

Misschien hadden de Kamerleden de discussie in het Midden-Delfland beter begrepen als ze eens persoonlijk poolshoogte waren komen nemen. Maar daar hadden ze geen tijd voor.

Minister Eurlings heeft zich in een (te) vroeg stadium al uitgesproken voor de A4 en daaraan zijn politieke lot verbonden. Angst voor gezichtsverlies noopte hem tot spierballentaal en ongenuanceerde steun aan de lobby vóór de aanleg.

Het realiseren van deze weg gaat volledig voorbij aan het inzicht, dat de huidige economische en energiecrisis het wereldbeeld fundamenteel heeft veranderd. Wij zijn genoodzaakt na te denken over en te investeren in duurzame economische ontwikkeling en kunnen niet meer doorgaan op de oude voet.

De gekozen oplossing is kortzichtig. De inwoners van Midden Delfland zijn gepaaid met de belofte dat het sluipverkeer in hun gemeente door de aanleg van deze weg tot het verleden zal behoren en de fileproblematiek rondom Rotterdam wordt opgelost. Alle onderzoeken tonen aan dat dit niet het geval zal zijn.

Het wezenlijke probleem zit hem namelijk in de verkeersafwikkeling rond Rotterdam. Omdat de verlegde A4 de toevloed van verkeer alleen maar zal vergroten, zal de problematiek verderop, op de A20 bij Rotterdam, in de Beneluxtunnel bij Vlaardingen en op de Brienenoordbrug alleen maar erger worden.

Als de A4 klaar is, zal blijken dat er heel veel geld is uitgegeven om verkeersstromen te verschuiven en bestaande problemen nog groter te maken.

Dat er daarnaast zonder pardon een stilte- en weidevogelgebied van Europese betekenis is opgeofferd, waar eerst miljoenen in zijn geïnvesteerd. Maar dat was kennelijk geen belemmering.

Als de helft van het bedrag dat nu nodig is voor deze weg wordt geïnvesteerd in goed openbaar vervoer (460 miljoen euro), dan komt er een echte duurzame oplossing. Dan haal je auto’s van de weg, los je fileproblematiek en sluipverkeer op en spaar je het Midden-Delfland gebied.

Het is onbegrijpelijk dat minister Cramer (PvdA), milieuminister, niet kritischer is geweest en zelfs verzuimd heeft te wijzen op alternatieven voor een duurzame oplossing. Ze heeft nog wat uit te leggen.

http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2857146.ece/Verlengen_A4_maakt_de_files_elders_langer_.html

Groenlinks: Eurlings te snel met verlening A4

MIDDEN-DELFLAND - Groenlinks vindt dat minister Eurlings te snel heeft gekozen voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. 'Het woord is nu aan de Raad van State om het project te stoppen.'

Dat stelt de fractie van Groenlinks in Provinciale Staten in een eerste reactie op het besluit dat vorige week bekend is gemaakt.

De partij vindt het onbegrijpelijk dat milieuminister Cramer akkoord is gegaan met het verlengen van de snelweg door het natuurgebied van Midden-Delfland. Ze had kritischer moeten zijn, stelt Groenlinks.

De partij hoopt dat de Raad van State het plan voor de A4 alsnog zal vernietigen, omdat de luchtkwaliteit wordt aangetast. Over de 7 kilometer snelweg is 46 jaar gepraat.

7 september 2009 RTVWest


Midden-Delfland blij met duidelijkheid

SCHIPLUIDEN - De gemeente Midden-Delfland is tevreden over de wijze waarop de verlengde A4 over haar grondgebied wordt aangelegd. „De minister heeft zich gehouden aan alle afspraken die de afgelopen jaren met de regio zijn gemaakt”, zei wethouder Christiaan van der Kamp donderdag.

Volgens de wethouder wordt de verlengde A4 op een verantwoorde manier ingepast in het landschap. Midden-Delfland krijgt bovendien ter compensatie extra geld om de omgeving te verfraaien „En na veertig jaar hadden we recht op duidelijkheid”, aldus Van der Kamp.

3 september 2009 Telegraaf


Na veertig jaar einde discussies A4

DEN HAAG - Na ruim veertig jaar politiek gesteggel is de kogel door de kerk. Het ontbrekende gedeelte van de snelweg A4 tussen Schiedam en Delft komt er toch. Over zes jaar moet de weg klaar zijn. Knallende kurken bij onder meer de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven. Milieuorganisaties en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen reageerden teleurgesteld.

De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Milieu) spraken donderdag van ''een historisch moment en besluit''. Eurlings wees erop dat de kwestie al speelt sinds 1963 en dat hij al de vijftiende verkeersminister is die zich over dit dossier heeft gebogen. Drie jaar geleden leek de zaak al beklonken, maar toen bleek dat Rijkswaterstaat een rekenfout had gemaakt waardoor extra onderzoek noodzakelijk werd.

De verlengde A4 moet de A13 ontlasten en de doorstroming tussen Rotterdam en Den Haag verbeteren. Van Delft naar Schiedam krijgt de weg twee rijstroken, in de omgekeerde richting drie. Om de natuur te ontzien wordt het gehele traject half verdiept aangelegd. Tussen Schiedam en Vlaardingen komt de weg in een landtunnel te liggen. Het is de bedoeling dat de eerste schop in 2011 de grond ingaat en dat in 2015 de eerste automobilisten over de weg kunnen rijden.

In Rotterdam heerste volgens wethouder Hans Vervat ''een feestelijke stemming''. De gemeente vindt de weg de beste oplossing voor de regio als geheel. Ook het provinciebestuur is verheugd, evenals de ANWB, de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de brancheverenigingen in de transportsector EVO en TLN. ''Minister Eurlings zet dit icoon van besluiteloosheid nu eindelijk in de kast'', aldus voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW.

Ook de gemeente Midden-Delfland is tevreden. De minister heeft zich volgens wethouder Christiaan van der Kamp gehouden aan alle afspraken die hij met de gemeenten in de regio heeft gemaakt. Midden-Delfland krijgt ter compensatie voor de aanleg van de A4 extra geld om het landschap te verfraaien. De gemeente is ook blij dat de knoop nu eindelijk is doorgehakt ''Na veertig jaar hadden we recht op duidelijkheid'', aldus Van der Kamp.

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen daarentegen zien de komst van de weg helemaal niet zitten. Volgens Schiedam biedt de verlenging van de A4 geen oplossing voor de verkeersproblemen in de regio. ''Een enorme verspilling van belastinggeld'', oordeelde wethouder Yorick Haan. De gemeente Vlaardingen vreest juist slechter bereikbaar te worden door toenemende drukte op het knooppunt Kethelplein, waar de nieuwe weg straks wordt aangesloten op de A20.

Milieudefensie snapt niets van het kabinetsbesluit. ''Extra asfalt trekt extra verkeer aan en leidt dus tot extra uitstoot. Ik kan dat niet rijmen met het streven de luchtkwaliteit te verbeteren'', zei een woordvoerster van de milieuorganisatie donderdag.

Milieudefensie is wel te spreken over de nieuwe snelle spoorlijn tussen Rotterdam en Den Haag die ook werd aangekondigd. ''Jammer alleen dat iets goeds teniet wordt gedaan door meer asfalt. We schieten er zo weinig mee op'', aldus de zegsvrouw. (ANP)

3 september 2009 Het Parool

Eindelijk doorrijden op de A4
Door HANS VAN SOEST

DEN HAAG - Het ontbrekende stuk snelweg A4 tussen Delft en Schiedam moet eind 2015 zijn aangelegd.

Het kabinet heeft definitief besloten dat het stuk weg er komt. Daarmee lijkt een einde te komen aan een discussie die al 46 jaar duurt.

Volgens minister Eurlings (Verkeer) is doortrekken van de A4 nodig om de Randstad bereikbaar te houden. Nu is de A13 de enige verbinding tussen de twee grote steden Den Haag en Rotterdam. Dat is een van de grootste fileknooppunten van het land.

Om de files aan te pakken, was al besloten om het spoor tussen beide steden te verdubbelen. Volgens minister Cramer (Milieu) kan er zo een aparte, metroachtige verbinding komen, waarbij forensen nooit lang op een trein hoeven te wachten.

De A4 loopt straks door recreatiegebied Midden-Delfland en sluit bij Schiedam aan op de Beneluxtunnel richting zuiden. Om de woonwijken te sparen, wordt een tunnel aangelegd. In het open landschap loopt de weg door een tunnelbak.

De aanleg van het stuk weg is altijd tegengehouden, omdat het slecht zou zijn voor het milieu. Er ligt wel al een zandbed in het landschap, maar de weg zelf houdt bij Delft abrupt op.

Het besluit heeft direct veel protest opgeroepen bij onder meer de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Zij vrezen overlast en zijn bang dat het nu al drukke verkeersknooppunt bij de Beneluxtunnel straks dichtslibt. Liever zien zij dat de huidige A13 wordt verbreed. Ook de gemeente Delft wil dat.

Eurlings heeft wel onderzoek gedaan naar verbreding van de A13, maar volgens hem is dat én duurder én onuitvoerbaar. "We kunnen de enige weg tussen twee grote steden niet jarenlang openbreken."

Eurlings verwacht de nodige rechtszaken van tegenstanders, maar zegt zeker te weten dat eind 2010 de schop de grond in kan. De weg zal 880 miljoen euro kosten.

In 2006 werd er ook al eens een besluit genomen de A4 aan te leggen. Ambtenaren van toenmalig minister Peijs (Verkeer) hadden echter een rekenfout gemaakt, waardoor het plan de prullenbak in kon en Eurlings nog allerlei alternatieven moest bekijken.

Cramer is blij met het besluit. "De weg wordt ingepast in het landschap. Er komen ecoducten voor de dieren en het water. Je ziet of hoort hem straks amper. En hij draagt bij aan vermindering van de files op de A13 wat goed is voor het milieu."

De A4 heeft nog twee ontbrekende delen: tussen Hoogvliet en Klaaswaal en tussen Dinteloord en Halsteren. "Dit is nog maar het begin," zei Eurlings daarover.

Milieudefensie reageert kritisch op het A4-besluit: ,,Extra asfalt trekt extra verkeer aan en leidt dus tot extra uitstoot.''

3 september 2009 AD


ANWB en Zuid-Holland blij met ontbrekend stuk A4

(Novum) - De provincie Zuid-Holland is heel verheugd dat het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam nu toch echt zal worden aangelegd. "Ik ben heel blij dat deze keuze nu is gemaakt", zegt gedeputeerde van de provincie Martin van Engelshoven-Huls. Ook de ANWB is te spreken over het besluit, laat een woordvoerder weten. Milieudefensie vreest voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

De ministers van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) en voor Ruimte Jacqueline Cramer (PvdA) maakten donderdag bekend dat na 46 jaar is besloten dat het ontbrekende stuk A4 er nu toch echt gaat komen. Over het zeven kilometer lange stuk weg wordt al tientallen jaren lang gesteggeld, maar de kogel lijkt nu door de kerk.

De aanleg moet uiterlijk begin 2011 van start gaan. De bedoeling is dat in 2015 de weg in gebruik kan worden genomen. Het aantal files rond Rotterdam moet door de weg fors verminderen. Het aanleggen van de weg kost 880 miljoen euro. De weg zal goed worden ingepast in het 'cultuurhistorische landschap' van Midden-Delfland. Zo wordt de weg deels aan het zicht onttrokken door tunnels en door een verdiepte aanleg, meldden de ministers.

De ANWB vindt het een goed besluit, vertelt een woordvoerder. "Die hele discussie heeft wel lang geduurd." De ANWB denkt dat het stuk weg goed is voor 'het robuuste weggennet'. Ook de verdiepte aanleg kan op de steun van de ANWB rekenen. "Het is een winst voor het landschap en de recreatie." De ANWB zegt er daarnaast op te vertrouwen dat het kabinet ondanks de recessie voldoende budget kan vrijspelen voor de aanleg.

De provincie Zuid-Holland vindt het 'prachtig' dat de financiële dekking van 880 miljoen euro voor de aanleg en inpassing van de snelweg rond is. "Dit geeft veel vertrouwen dat de weg nu volgens planning wordt aangelegd", zegt gedeputeerde Van Engelshoven-Huls.

Milieudefensie stelt dat de filedruk misschien korte tijd vermindert, maar dat meer asfalt ook meer verkeer aantrekt. "Dat betekent weer meer uitstoot."Nederland moet in 2012 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen. "Door extra asfalt aan te leggen halen we die norm nooit."

De ministers kondigden donderdag daarnaast aan dat er tussen Rotterdam en Den Haag een metroachtige treinverbinding komt. Er moeten zes intercity's en vier stoptreinen per uur gaan rijden tussen beide steden. Momenteel wordt uitgezocht op welke plekken op het tracé het spoor moet worden verbreed; het kabinet neemt vervolgens in 2010 een besluit.

Zuid-Holland is hier ook blij mee. "Alleen door te investeren in infrastructuur en in openbaar vervoer worden de bereikbaarheidsproblemen in dit deel van de Randstad adequaat aangepakt." De ANWB geeft aan alle versterkingen en verbeteringen van het openbaar vervoer als winst te zien. Milieudefensie is 'erg tevreden' met het besluit over de spoorlijn.

3 september 2009 Trouw


Kabinet trekt A4 bij Delft definitief door

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten de A4 door te trekken van Delft naar Schiedam, door Midden-Delfland. Deze weg moet het dagelijkse verkeersinfarct tussen Den Haag en Rotterdam mede helpen oplossen.

Door eisen op het gebied van tunnelveiligheid kosten de zeven kilometer tussen Delft en Schiedam 880 miljoen euro. De kosten waren aanvankelijk 225 miljoen lager voorzien op 655 miljoen euro.

De bedoeling is dat de eerste schop in 2011 de grond ingaat. In 2015 moeten de eerste automobilisten over de nieuwe weg rijden.

Het afgelopen jaar is onderzocht op welke manier de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam het best kon worden verbeterd. De verlenging van de A4 wint het volgens de ministers op effectiviteit, kosten en snelheid van een variant waarbij de bestaande A13 verbreed zou worden en er van daaruit een nieuwe verbindingsweg richting de A16/A20 zou komen.

Veertig jaar gesteggel

Over de verlenging van de A4 wordt al meer dan veertig jaar gesteggeld. Twee jaar geleden leek de aanleg in kannen en kruiken. Bij de gekozen variant, een verdiepte ligging van de weg, werd echter een rekenfout gemaakt waarna extra onderzoek noodzakelijk was. Daarbij zou ook opnieuw gekeken worden naar het alternatief van een bredere A13.

In de gekozen verlenging van de A4 krijgt de weg van Delft naar Schiedam twee rijstroken, van Schiedam naar Delft komen drie rijstroken. Het gehele traject wordt half verdiept aangelegd. Tussen Schiedam en Vlaardingen komt de weg in een landtunnel te liggen, waardoor de weg niet zichtbaar is. Nieuwe spoorlijn
Ook komt er een tweede ‘hoogfrequente’ spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam. De twee centrale stations worden daarvoor aangepast. De afgelopen jaren groeide het aantal reizigers tussen de twee steden met 7 procent.

Bedrijfsleven blij

Het bedrijfsleven is opgetogen over het besluit snelweg A4 door te trekken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland hebben dit donderdag in een gezamenlijke reactie laten weten. ‘Minister Eurlings zet dit icoon van besluiteloosheid nu eindelijk in de kast’, aldus VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes.

Hiermee komt volgens de organisaties een einde aan de discussie over deze paar kilometer weg die al vijftig jaar loopt. Alle organisaties roepen de minister op om nu door te pakken en zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van het traject.

De economische schade door de files tussen Den Haag en Rotterdam bedraagt volgens de organisaties 18 miljoen euro per jaar en levert 47.000 ton onnodige CO2-uitstoot op. Met de komst van de A4 Midden-Delfland ontstaat een extra noord-zuidverbinding die de fileproblemen op de A13 en A20 grotendeels oplost en de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert.

Het bedrijfsleven was eerder de grootschalige actie ‘Word vriend van de A4’ gestart om zoveel mogelijk inspraakreacties voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland te verzamelen. Ruim 10.000 mensen registreerden zich als Vriend van de A4 en ondertekenden een positieve inspraakreactie.

Milieudefensie

Milieudefensie snapt niets van het kabinetsbesluit om de rijksweg A4 door te trekken door Midden-Delfland. ‘Extra asfalt trekt extra verkeer aan en leidt dus tot extra uitstoot. Ik kan dat niet rijmen met het streven de luchtkwaliteit te verbeteren’, zei een woordvoerster van de milieuorganisatie donderdag.

Milieudefensie is wel te spreken over de nieuwe hoogfrequente spoorlijn die tussen Den Haag en Rotterdam is voorzien. ‘Jammer alleen dat zo iets goeds teniet wordt gedaan door meer asfalt. We schieten er zo weinig mee op’, aldus de zegsvrouw.

3 september 2009 Volkskrant


Bedrijfsleven steekt de vlag uit 

DEN HAAG - Het bedrijfsleven is opgetogen over het besluit snelweg A4 door te trekken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland hebben dit donderdag in een gezamenlijke reactie laten weten. „Minister Eurlings zet dit icoon van besluiteloosheid nu eindelijk in de kast”, aldus VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes.

Hiermee komt volgens de organisaties een einde aan de discussie over deze paar kilometer weg die al vijftig jaar loopt. Alle organisaties roepen de minister op om nu door te pakken en zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van het traject.

De economische schade door de files tussen Den Haag en Rotterdam bedraagt volgens de organisaties 18 miljoen euro per jaar en levert 47.000 ton onnodige CO2-uitstoot op. Met de komst van de A4 Midden-Delfland ontstaat een extra noord-zuidverbinding die de fileproblemen op de A13 en A20 grotendeels oplost en de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag verbetert.

Het bedrijfsleven was eerder de grootschalige actie 'Word vriend van de A4' gestart om zoveel mogelijk inspraakreacties voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland te verzamelen. Ruim 10.000 mensen registreerden zich als Vriend van de A4 en ondertekenden een positieve inspraakreactie.

3 september 2009 Telegraaf


Laatste stuk A4 bij Delft wordt voltooid

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 3 sept. Het ontbrekende deel van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam zal voor 880 miljoen euro worden aangelegd door het gebied Midden-Delfland en moet in 2015 klaar zijn. Vandaag hebben minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) en minister Cramer (Milieu en Ruimte, PvdA) samen met de regionale bestuurders de knoop doorgehakt, zo heeft Eurlings vanmiddag in Den Haag bekendgemaakt.

De zeven kilometer snelweg van de A4 zal „op enkele honderden meters na” half verdiept of als tunnel worden aangelegd, om het gebied Midden-Delfland te sparen. Bij Schiedam zal de weg als „landtunnel” worden gebouwd om pas weer bij knooppunt Kethelplein op de bestaande A4 aan te sluiten. De snelweg is vanaf het maaiveld „niet zichtbaar” en moet „geluidsarm” worden. Bovendien willen de ministers in de omgeving honderd hectare nieuwe natuur inrichten.

De snelweg moet een oplossing bieden voor de groeiende drukte op de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam. 

Kethelplein/A4 - Klik voor vergroting
Kethelplein/A4 foto NRC/Rijkswaterstaat
Klik voor vergroting

Dagelijks rijden meer dan 160.000 voertuigen over de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, een van de grootste fileknelpunten van Nederland.

Er wordt al meer dan vijftig jaar gesproken over aanleg van deze snelweg, maar met name als gevolg van protesten tegen aantasting van het landschap en tegen overlast van met name wijken in Schiedam is de weg er nooit gekomen.

Eurlings heeft deze zomer verschillende varianten afgewogen. Het belangrijkste alternatief voor de A4 Midden-Delfland was de verbreding van de huidige A13 naar twee keer vijf rijstroken in combinatie met een nieuwe snelweg tussen de A13 en A16, ten noorden van Rotterdam. De A4 heeft nu toch de voorkeur gekregen, omdat die „meer verkeer faciliteert, de reistijd sterker verbetert en verkeer tussen Den Haag en Rotterdam niet meer afhankelijk is van één verbinding”. Daarnaast is de A4 Midden-Delfland „sneller aangelegd zonder langdurige verkeershinder en goedkoper” dan het verbreden van de A13 in combinatie met een extra snelweg ten noorden van Rotterdam.

De ministers denken dat er voldoende draagvlak is onder de betrokken bestuurders. Maar ze sluiten niet uit dat sommige lokale bestuurders „moeite” kunnen hebben met het besluit. Eurlings: ,,ik ervaar dit als een historisch moment. Minister Jan van Aartsen was in 1963 de eerste minister die zich met dit besluit bezighield. De A4 midden delfland was het symbool voor bestuurlijk onmacht. Wij hakken vandaag de knoop door''.

Met een budget van 880 miljoen euro wordt de A4 Midden-Delfland het duurste stukje snelweg uit de Nederlandse geschiedenis.

3 september 2009 NRC


A4 Delft verlengd, snel spoor naar Rotterdam

Het kabinet kiest definitief voor het doortrekken van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. Dit heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt. Verder komt er een nieuwe spoorverbinding tussen Rotterdam en Den Haag.

Het gaat om een metroachtige verbinding met een "hoge frequent", aldus minister Cramer van Milieu.

Er wordt al tientallen jaren gepraat over deze zeven kilometer lange verlenging van de bestaande A4. Voorstanders zien in de aanleg een goede oplossing voor de files tussen Den Haag en Rotterdam. Tegenstanders verzetten zich al jaren omdat de weg door een natuurgebied zou gaan.

Het kabinet heeft nu de knoop doorgehakt. De weg krijgt een half en een geheel verdiepte ligging. Ook komt er een tunnel. Op deze manier is de weg niet zichtbaar op het maaiveld en is het geluidsarm. Deze variant kost 880 miljoen euro.

Geen verbreding A13

Eurlings had ook onderzoek gedaan naar de verbreding van de A13. De CDA-minister kiest toch voor de omstreden verlenging van de A4.

Er kunnen meer automobilisten gebruik van maken, de reistijd wordt sterk verbeterd en het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam is niet meer afhankelijk van één verbinding, stelt Eurlings.

De A4 tussen Delft en Schiedam kan ook sneller worden aangelegd en is goedkoper.

Eurlings is de vijftiende minister van Verkeer en Waterstaat die zich met dit dossier heeft bezig gehouden.

3 september 2009 NOS


Advies van Schiedam aan minister Eurlings over de A4

De gemeente Schiedam heeft aan minister Eurlings advies uitgebracht over de trajectnota/MER voor de A4 Delft-Schiedam, de studie waarin de A4 met verbreding van de A13 en aanleg van de A13/16 wordt vergeleken. De gemeente heeft haar standpunt in een brief aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uiteen gezet.

De gemeente Schiedam adviseert de A4 niet aan te leggen. De gemeente is tegen de aanleg van de A4, uit de studie blijkt ook weer dat deze weg de file-problematiek niet oplost en voor veel problemen zorgt.
Verder is het rapport nogal onvolledig, bepaalde belangrijke onderwerpen zijn niet onderzocht en ook alternatieven niet of niet goed onderzocht.
Zo is het door de gemeente voorgestelde Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid hier te raadplegen. Dit plan onderbouwt hoe met o.a. openbaar vervoer de files wel en snel kunnen worden opgelost, met het sparen van milieu en landschap.

Als het rijk de A4 toch aanlegt, moet het volgens de bestuurlijke afspraken die hierover gemaakt zijn of beter, bv. met de tunnel-met-vaart.

Waarom is Schiedam tegen de aanleg van de A4 Midden-Delfland?
De gemeente Schiedam is al lange tijd tegen de aanleg van de A4 Midden-Delfland:

  • De weg brengt schade toe aan het leefmilieu en landschap in Schiedam en Midden-Delfland.
  • De weg is geen oplossing voor de mobiliteitsproblematiek tussen de Haagse en Rotterdamse regio.
  • De weg sluit niet aan bij de ruimtelijke ontwikkeling en opbouw van het verkeersnetwerk op (boven)regionaal niveau.

20 juli 2009 Gemeente Schiedam


'Als iemand 't kan, is het Eurlings'

Bij de filebestrijding hebben we 'jarenlang met elkaar stilgezeten', stelt Bernard Wientjes, voorzitter van VNONCW, vast. 'Voor de logistieke sector is het fileprobleem met afstand het grootste. Maar misschien lukt het de komende tien jaar echt iets tegen de file te doen.'

In een interview met Nieuwsblad Transport gaat hij in de fileproblematiek, de milieubeweging, kilometerheffing, de QA4 Leiderdorp en de A4 Midden-Delfland. Betrokken bij het wegvervoer is Wientjes zeker. De grote organisaties in de branche zijn lid van VNONCW. Hij is ook persoonlijk ‘ambassadeur' van enkele projecten die van belang zijn voor bestrijding van files: de aanleg van de A4 Midden-Delfland, verbetering van de A13/A16 en de A6/A9, de toekomstige verbeterde verbinding tussen Amsterdam en Almere. ‘Ik ben in die functie een soort duwer, die de minister achter de broek zit.'

In september wordt het tracébesluit verwacht voor de A4 Midden-Delfland. ‘Dat grootste icoon van nationale besluiteloosheid. Camiel Eurlings is nu de zestiende verkeersminister die die verbinding tot stand probeert te brengen. We zijn er nu zo dicht bij! De maatschappij accepteert dat aanhoudende uitstel niet meer. En het nieuwe plan voorziet in gedeeltelijke ondertunneling. Omwonenden zullen er vrijwel geen last meer van hebben.' Schiedam dreigt nu toch weer met ‘alternatieven' voor de weg tussen Delft en die gemeente te komen. Wientjes ergert er zich zichtbaar aan. ‘Ja, ze hebben daar een lastige wethouder die steeds weer met andere plannen komt. Eens moet je als minister toch zeggen: over, uit. We hebben nu eindelijk besloten. Als iemand dat kan, is het Eurlings. Die is daadkrachtig en geeft me het gevoel dat hij z'n doelen kan halen.'

VNO-NCW is voorstander van én-én-én-beleid. Zonder beter openbaar vervoer zullen meer wegen en andere beprijzing niet tot voldoende filevermindering leiden. 'Op OV-gebied gebeurt er veel te weinig. Dat over de nieuwe HSL-lijn, twee jaar na voltooiing, nog steeds geen trein rijdt, is krankzinnig. Mijn droom voor de Randstad is een snelle magneetbaan, zonder spoorboekje, om de drie minuten een trein.' Boeken we op alle drie fronten resultaat, dan nog heeft Wientjes niet de illusie dat over tien jaar de files zijn opgelost. ‘Maar een stabilisatie is wel haalbaar en de ergste files kun je gericht aanpakken, met wegverbreding en intelligente verkeerssystemen. Ook flexibeler werkuren en thuiswerken kunnen een bijdrage leveren. Al zal die beperkt blijven. In het virtuele kantoor geloof ik niet zo. En flexibel werken grijpt nogal in in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Maar goed, alle beetjes helpen.'

10 juli 2009 Nieuwsblad Transport


Zwevende tunnel voor A4 is goed uitvoerbaar
Door SANDER SONNEMANS

MIDDEN-DELFLAND - Een vier kilometer lange tunnel die als het ware onder de grond zweeft met daar bovenop een vaart. Volgens drie studenten van de Hogeschool in Rotterdam is dat de oplossing om bij de aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft de natuur en het milieu zo veel mogelijk te ontzien. Gehoopt wordt dat minister Eurlings (verkeer) daar ook heil in ziet.

De studie naar de voegloze en zwevende tunnel is door Leon Schadee, Joost Gosman en Guido van der Salm – studenten civiele techniek – gedaan als afstudeerproject. Hun variant moet aansluiten op de landtunnel die is gepland in het dijklichaam op de grens tussen Vlaardingen en Schiedam.

Volgens de plannen van Rijkswaterstaat moet de landtunnel overgaan in een verdiept aangelegde rijksweg door Midden-Delfland. Wat de studenten betreft kan dat beter een tunnel worden met daar bovenop een vaart. Zodoende wordt zelfs een aantrekkelijk aspect aan het groene Midden-Delflandgebied toegevoegd.

Het idee voor een zwevende tunnel is geboren uit het feit dat de ondergrond uit veen bestaat. Een zware tunnel zou verzakken. Een lichte constructie, kan volgens de berekeningen blijven 'drijven' op een diepte die wordt bepaald door de ankers die in de ondergrond worden geschroefd. De tunnel kan ter plekke worden gebouwd door een mobiele betonfabriek. Volgens ir. Leo Mulder, docent aan de Hogeschool, en Gemeentewerken Rotterdam, die opdracht tot de studie gaven, is dat technisch uitvoerbaar. De wanden kunnen zonder naden worden aangelegd, waarmee lekkage door slijtage van de rubberen voegen verleden tijd is. Op het dak van de tunnel kan de vaart komen, als hoofdader van het waternetwerk in het groene gebied.

Aan het ontwerp van Van der Salm, Gosman en Schadee hangt wel een stevig prijskaartje. Waar volgens de huidige plannen de aanleg van de A4 neerkomt op zo'n 160.000 euro per meter, wordt dat met de tunnel van de studenten tegen de 200.000 euro per meter.

Volgens de eindrapportage van het afstudeerproject zou dat geen beletsel voor de minister hoeven zijn. 'Een snelweg in een tunnel trekt – naar verwachting – meer tegenstanders over de streep'. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen zijn niet tegen de aanleg van de A4, als die niet te zien, te horen en te ruiken is. Met zijn eventuele keus voor de zwevende tunnel zou Eurlings de gemeenten kunnen charmeren. Een nadeel is dat het wel wat jaren langer duurt voordat de weg in gebruik kan worden genomen. De bouw van de tunnel neemt 13,5 jaar in beslag.

Eurlings neemt nog dit jaar een beslissing over de A4. Als hij besluit tot de aanleg is hij de eerste minister in de afgelopen decennia die de knoop doorhakt. Het eerste rapport over de A4-Noord dateert immers al van 1953. Toen vroeg de provincie het ministerie de weg op te nemen in het Rijkswegenplan van 1958. Daar werd van afgezien omdat er geen geld voor was.

Zie ook: A4 met vaart

7 juli AD Waterweg


Vlaardingen en Maassluis pleiten voor Oranjetunnel

Gemeenten Vlaardingen en Maassluis pleiten voor de aanleg van de Oranjetunnel om de veiligheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De Oranjetunnel, tussen de Maasvlakte en Maassluis, is één van de mogelijkheden voor een extra ontsluiting voor het Rotterdamse Havengebied.

De aanleg van de Blankenburgtunnel is voor geen van beide gemeenten een optie. Deze tunnel tast het gebied in Midden-Delfland aan. Daarnaast heeft de Blankenburgtunnel geen toegevoegde waarde voor de ontsluiting van Voorne-Putten bij calamiteiten en wordt de ruit van Rotterdam niet ontlast.

Om deze redenen zullen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis op 7 juli a.s. het door o.a. het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten op Voorne-Putten, de gemeente Westland en de Stadsregio Rotterdam opgestelde pleidooi voor een tunnel onder de Nieuwe Waterweg niet ondertekenen. Het bestuurlijk appel wordt na ondertekening door deze partijen verzonden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Ook de gemeente Midden-Delfland, de Provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden ondertekenen het appel niet. In dit voorbarige appel wordt geen uitspraak gedaan voor een voorkeurslocatie. Geen van de mogelijke locaties wordt uitgesloten. Een verdere aantasting van het Midden-Delflandgebied door het Blankenburgtracé is voor de gemeenten Maassluis en Vlaardingen onaanvaardbaar en bovendien in strijd met de uitgangspunten van de provinciale structuurvisie zoals deze in het ontwerp voorligt.

Aantasting Midden-Delflandgebied

Het tracé van de Blankenburgtunnel loopt dwars door het Midden-Delflandgebied tussen Maassluis en Vlaardingen. De aanleg van het Blankenburg tracé heeft tot gevolg dat het Midden-Delflandgebied tussen Vlaardingen en Maassluis ernstig wordt aangetast. Dit deel van het Midden-Delflandgebied is volledig ingericht en wordt gebruikt als regiopark. Het gebied is, zo geeft ook het nieuwe ontwerp van de Provinciale structuurvisie aan, een provinciaal landschap en topgebied cultureel erfgoed. Het aanleggen van dit tracé staat op gespannen voet met de doelen die worden nagestreefd met het instellen van de Hof van Delflandraad. De Hof van Delflandraad heeft als doelstellingen onder meer het beschermen van een open cultuurlandschap, het realiseren van groenblauwe longen vanuit het Hof in stedelijk gebied en het versterken van de natuurkwaliteit. De aanleg van het Blankenburgtracé versnippert het landschap en brengt het risico met zich mee dat het gebied in de richting van deze rijksweg verstedelijkt.

Voordelen Oranjetunnel

De aanleg van het Oranjetunneltracé biedt veel voordelen. De mainport Europoort-Maasvlakte wordt minder afhankelijk van één enkele achterlandverbinding, te weten de A-15. De Oranjetunnel is van belang bij calamiteiten, de aanleg van dit tracé heeft een goede ontsluitingsmogelijkheid bij calamiteiten vanuit bijvoorbeeld Rozenburg. Het Oranjetracé wordt aangesloten op de Veilingroute door het Westland en realiseert daarmee een directe verbinding met de A-4 bij Den Haag. Het verkeer op de ruit van Rotterdam wordt ontlast. De mainport Rotterdam krijgt een rechtstreekse verbinding met het Westland, Den Haag en Amsterdam, buiten de Rotterdamse ruit om. Ook de Zuid-Hollandse eilanden krijgen met de Oranjetunnel een directere verbinding met het Westland, Den Haag en Amsterdam. En tot slot gaat de aanleg van de Oranjetunnel niet ten koste van een natuurgebied dat vergelijkbaar is met het Midden-Delfland.

Ook Vlaardingen en Maassluis willen een snelle aanleg van de tweede oeververbinding, zijnde de Oranjetunnel.

6 juli 2009: Nieuwsbank.nl


Crisis- en herstelwet vastgesteld

Met de Crisis- en herstelwet wil het kabinet de procedures voor grote projecten versnellen. Hiermee wordt een volgende stap gezet om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.

De Crisis- en herstelwet volgt op de eerdere maatregelen en de extra middelen die het kabinet op 25 maart 2009 in het aanvullend beleidsakkoord heeft gepresenteerd.

De wet zorgt voor behoud van werkgelegenheid en meer duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw.

Versnelde procedures
58 projecten die effect hebben op de werkgelegenheid en de economie, kunnen door de Crisis- en herstelwet versneld starten.

Voorbeelden zijn: zeventig middelgrote windmolenparken, de A4 Midden Delfland en de A74 bij Venlo, zandsuppletie en bouwprojecten met meer dan twintig woningen.

Op voordracht van de minister-president kunnen ook nieuwe projecten worden toegevoegd.

Voor de projecten gelden tijdelijke maatregelen om het proces te bevorderen, bijvoorbeeld voor beroepsprocedures en milieueffectrapportages. De maatregelen vervallen op 1 januari 2014.

Wetswijzigingen
In de Crisis- en herstelwet staan verder veel wetswijzigingen waarmee het kabinet onder meer procedures inkort en het aantal benodigde vergunningen terugdringt. Ook moet de wet meer duidelijkheid geven over bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Het voorstel Crisis- en herstelwet gaat naar verwachting in op 1 januari 2010 en vervalt op 1 januari 2014. Nog voor de zomer 2009 gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State.

3 juli 2009 Regering.nl

Kabinet stemt in met crisiswet

(Novum) - Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een speciale wet die de gevolgen van de economische crisis moet bestrijden. Door de wet worden sommige regels tijdelijk afgeschaft, waardoor bijvoorbeeld de aanleg van wegen sneller kan verlopen.

In totaal kunnen 58 projecten die nu te maken hebben met 'juridische belemmeringen' versneld worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de A4 Midden-Delfland, de A74 bij Venlo en zeventig windmolenparken. Minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) hoopt dat dit de economie een impuls kan geven en de werkloosheid zal bestrijden. De wet is geldig van 1 januari 2010 tot 1 januari 2014.

De projecten kunnen sneller worden uitgevoerd doordat de termijnen voor beroepsprocedures worden ingekort. Kleine juridische fouten, die een project nu soms jaren kunnen vertragen, vormen geen belemmering meer. Ook mag alleen nog bezwaar worden gemaakt door mensen die rechtstreeks belang hebben bij het project. Ook de milieuregels worden versoepeld.

Behalve het aanjagen van de economie is het ook de bedoeling dat het wegen- en spoornet erop vooruitgaat en dat Nederland milieuvriendelijker wordt.

3 juli 2009 Nieuws.nl


Positief advies met kanttekeningen over A4

Een belangrijke adviescomissie van het kabinet heeft woensdag een positief advies uitgebracht over de al jaren slepende plannen voor de A4 Delft-Schiedam. De commissie plaatst wel enkele kanttekeningen.

De zogeheten trajectnota/MER geeft goede informatie over de effecten van de twee varianten en biedt dus voldoende basis voor een keuze, aldus de Commissie voor de milieu-effectrapportage (MER). Die varianten zijn de A4 Midden-Delfland enerzijds en de verbreding van de huidige A13 in combinatie met een nieuwe snelweg tussen de A13 en A16 anderzijds.

De vergelijking behoeft echter op onderdelen aanpassing, stelt de commissie. Als het gaat om vervoerseffecten (zoals doorstroming) scoren de alternatieven gelijkwaardiger, de verschillen in waardering zijn met andere woorden kleiner dan aangegeven wordt in de nota. Het alternatief A13+A13/A16 scoort bovendien beter voor natuur en landschap.

De Commissie MER bestaat uit onafhankelijke deskundigen en brengt advies uit over grote projecten of plannen met mogelijk nadelige milieugevolgen.

Na de zomer besluiten de ministers van Verkeer en VROM over de vraag welke variant verder wordt uitgewerkt. Het tracébesluit volgt in 2010. De nieuwe weg zou dan in 2015 in gebruik worden genomen.

Het georganiseerde bedrijfsleven vindt de aanleg van de A4 Midden-Delfland broodnodig voor de economische ontwikkeling en voor de doorstroming van het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Milieuorganisaties zijn vierkant tegen deze snelweg, vanwege de aantasting van het recreatie- en natuurgebied in de regio.

2 juli 2009 De pers.nl


Verlenging A4 en bebouwing Zuidplaspolder Gouda versneld

MIDDEN-DELFLAND - De bebouwing van de Zuidplaspolder bij Gouda en de aanleg van de A4 Midden Delfland worden vergemakkelijkt en versneld.

De projecten staan op een lijst van ongeveer 30 plannen die het kabinet vrijdag bespreekt. Ze vallen onder de zogeheten crisis- en herstelwet die premier Balkenende in maart aankondigde. De wet maakt het mogelijk een aantal bouw en milieuregels tijdelijk op zij te zetten.

Sneller bouwen kan de economie aanjagen en de teruglopende werkgelegenheid een duw in de rug geven.

1 juli 2009 RTVWest


EVO en TLN tegen tunnelvariant A4 Midden-Delfland
Door: Arjan Velthoven

Studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam hebben een ‘nieuw concept' bedacht om de A4 Midden-Defland tussen Delft en Schiedam ‘milieuvriendelijker' aan te leggen. Dit zou moeten gebeuren door middel van een zwevende tunnel.
EVO en TLN stellen dat als de discussie over dit kleine stukje snelweg nog langer gaat duren, de A4 Midden-Delfland de langstlopende soap uit de Nederlandse geschiedenis dreigt te worden.

Het idee van de Rotterdamse studenten is overigens niet uniek. In oktober vorig jaar kwam de Christen Unie al met het voorstel om de A4 in een tunnel onder een vaart aan te leggen. Minister Eurlings besloot om geen verder onderzoek naar deze optie te doen om jarenlange vertraging te voorkomen.

De economische schade door de files tussen Den Haag en Rotterdam zijn in vier jaar tijd toegenomen met maar liefst 69 procent. De A4 Midden-Delfland lost deze fileproblemen op de A13 en A20 grotendeels op, waardoor de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag aanzienlijk verbetert.

EVO en TLN stellen verder dat het argument van de studenten dat er meer rekening moet worden gehouden met de natuur bij de aanleg van de A4 niet van toepassing is.

In de Trajectnota die de minister heeft gepubliceerd, staat namelijk dat de A4 verdiept wordt aangelegd en dat bij het Kethelplein een tunnel wordt aangelegd om het milieu te sparen en de leefbaarheid te vergroten. Bovendien is de deze A4-variant minder belastend voor het milieu, goedkoper, sneller uit te voeren en veroorzaakt nauwelijks overlast voor het verkeer.

Inmiddels bestaat er een breed draagvlak voor de A4-variant. EVO en TLN zien graag dat de minister hier rekening mee houdt wanneer hij in september zijn keuze maakt tussen de A4-variant en de A13+A13/A16-variant.

1 juli 2009 TTM.nl


Studenten: 'A4 in zwevende tunnel is haalbaar'

MIDDEN-DELFLAND - De A4 door Midden-Delfland kan worden aangelegd in een zwevende tunnel met een vaart erboven. Dat concluderen studenten van de hogeschool Rotterdam in een afstudeer-onderzoek.

De opdracht voor de studenten was om de kwetsbare natuur in Midden-Delfland te sparen, als de A4 wordt verlengd. De studenten ontwierpen een landschapstunnel die blijft drijven op de veenbodem. De tunnel wordt afgedekt met grond en een vaart.

Minister Eurlings neemt in het najaar een besluit over de aanleg van de A4. In debatten met de Kamer heeft hij het alternatief van A4 met vaart al een keer van de hand gewezen. Het alternatief zou 150 miljoen euro meer kosten dan een verdiepte snelweg tussen Schiedam en Delft.

Het afstudeer-onderzoek wordt donderdag gepresenteerd.

29 juni 2009 RTVWest

Aanleg A4 Midden-Delfland wordt duurder

De aanleg van de A4 door Midden-Delfland naar Schiedam wordt 29 miljoen euro duurder. Minister Eurlings van Verkeer heeft de tegenvaller moeten toegeven in een Kamerdebat over wegenplannen.

De minister is in overleg met regionale bestuurders om op de kosten voor aanleg te besparen. De tegenvaller komt door strengere eisen aan de tunnelveiligheid bij het Kethelplein.

Eurlings herhaalde dat hij dit najaar een besluit neemt over het ontbrekende stuk A4 in het verlengde van de Beneluxtunnel.

Naast de Beneluxtunnel is er volgens de minsiter nog een westelijke oeververbinding nodig in het havengebied. Dit met het oog op de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de toenemende verkeersdruk op de A15. "Daar moet echt wat gebeuren. Onze motor van de economie loopt helemaal vast', zei Eurlings.

24 juni 2009 RTV Rijnmond


A4 Midden-Delfland weer duurder

MIDDEN-DELFLAND - De aanleg van de A4 door Midden-Delfland naar Schiedam wordt 29 miljoen euro duurder. Minister Eurlings heeft de tegenvaller dinsdagavond toegegeven in een Kamerdebat over wegenplannen.

Hij zei nog in overleg te zijn met regionale bestuurders om wat kosten te besparen. De tegenvaller komt door strengere eisen aan de tunnelveiligheid bij het Kethelplein.

Eurlings herhaalde dat hij dit najaar een besluit neemt over de aanleg van de A4. Hij zal dan een keuze maken tussen verbreding van de A13/A16 en de nieuwe snelweg.

24 juni 2009 RTVWest


Delft: geen standpunt over de A4

DELFT/WATERWEG - Waar de gemeenten Schiedam en Vlaardingen zich bij verkeersminister Eurlings tegen de A4 hebben uitgesproken, neemt Delft geen standpunt.
Ze wil niet kiezen tussen de verlenging van de A4 door Midden-Delfland of een verbreding van de A13.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft alle, rond de geplande A4 gelegen, gemeenten om een advies gevraagd. Delft velt geen oordeel op basis van de trajectnota die nu voorligt. 'Wij vinden het volkomen onterecht dat een verdiepte ligging voor de A4 Midden-Delfland niet als variant is meegenomen,' schrijft het college.

Als de rijksweg ter plaatse dieper wordt aangelegd, heeft het groengebied Midden-Delfland veel minder onder de weg te lijden. De huidige oplossingen vindt Delft dan ook volstrekt onbespreekbaar. Of de A4 door Midden-Delfland, of toch een verbrede A13: Delft is in zekere zin de pineut. 'De stad ligt ingeklemd tussen de twee snelwegtracés die onderzocht worden,' stelt het stadsbestuur. 'Welke keuze ook wordt gemaakt, ze betekent voor een deel van de Delftenaren een aantasting van het woon- en leefmilieu.'

Tegelijkertijd erkent het Delftse college van burgemeester en wethouders dat er hoognodig iets moet gebeuren aan de problemen die de overvolle A13 momenteel geeft. In de spitsuren zijn de geluidsoverlast en de luchtvervuiling door het autoverkeer vooral bij Delft-Noord en Overschie.

Schiedam en Vlaardingen hebben zich tegen de A4 gekeerd omdat Rijkswaterstaat in het A4-convenant vastgelegde afspraken niet is nagekomen.

23 juni 2009 AD


Handtekeningen voor A4 Midden-Delfland

DEN HAAG - Het bedrijfsleven heeft de afgelopen dagen ruim 10.000 handtekeningen opgehaald voor de aanleg van de verlengde A4 Midden-Delfland.

Diverse organisaties uit het bedrijfsleven waren de actie 'Word vriend van de A4' begonnen om zoveel mogelijk positieve reacties te verzamelen voor verlenging van dit stuk snelweg tussen Delft en Schiedam, aldus een woordvoerder van verladersorganisatie EVO gisteren.

De andere organisaties zijn Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW West en de Kamer van Koophandel. De drukke snelweg tussen Den Haag en Rotterdam is hen al jaren een doorn in het oog. Over de A13 rijden dagelijks gemiddeld 160.000 auto's, die geregeld files veroorzaken. De weg staat op de eerste plaats in de landelijke top van verkeerstrajecten met economische schade door vertragingen.

Broodnodig
Het georganiseerde bedrijfsleven vindt de aanleg van de A4 Midden-Delfland dan ook broodnodig voor de economische ontwikkeling en de doorstroming van het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Het gaat om een stuk snelweg van 7 kilometer tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen. Volgens EVO is met de handtekeningenactie aangetoond dat er "een duidelijk maatschappelijk draagvlak voor de snelweg is. Meestal hoor je bij inspraakprocedures alleen de stem van tegenstanders, maar nu hebben de voorstanders zich laten horen."

De directeuren uit het bedrijfsleven voerden afgelopen maand zelf ook actie langs de A13 voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Ze deelden flyers uit waarop meteen een handtekening kon worden gezet. Alle handtekeningen zijn inmiddels ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De organisaties hopen dat hiermee een duidelijk signaal is gegeven dat er een einde gemaakt moet worden aan de al meer dan 50 jaar durende discussie over dit stukje snelweg.

19 juni 2009 Cobouw.nl


En nu is het woord aan de ministers
Door SANDER SONNEMANS

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Woensdag 17 juni 2009 gaat de geschiedenisboeken van Rijkswaterstaat in als de afsluiting van weer een hoofdstuk uit het boek dat luistert naar de titel A4 Midden-Delfland.
Een heel dik boek inmiddels, waarvan het scenario nog alle kanten op kan en het dus voorlopig ook nog wel even de vraag blijft hoe het verhaal zal aflopen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW West daarentegen is al heel zeker van haar zaak. Want op haar website wordt al afgeteld richting de dag waarop de rijksweg tussen Schiedam en Delft er is. 'Nog 2204 dagen tot de opening van de A4 Midden-Delfland', werd gisteren gemeld. In haar inspraakreactie stelt VNO-NCW West dat de weg een cruciale ader is voor de bereikbaarheid en het investeringsklimaat in de Randstad. De weg draagt bij aan de ontwikkeling van de zuidvleugel met haar 3,5 miljoen inwoners en de vele duizenden bedrijven rond Rotterdam en Den Haag.

De visie wordt onderschreven door de Kamer van Koophandel (KvK) Rotterdam, die alleen maar voordelen ziet van de verlengde A4. 'De kwaliteit van de leefomgeving verbetert. De weg wordt verdiept aangelegd met speciale geluidswering, er komt een nieuw natuurgebied en er komt een tunnel ter hoogte van de woonwijken in Schiedam en Vlaardingen.' Andere pluspunten zijn de vermindering van uitstoot van uitlaatgassen omdat er minder wordt omgereden door het vrachtverkeer en het sluipverkeer in Midden-Delfland en Westland zal afnemen.

Inmiddels heeft ook oud-minister Pieter Winsemius zich in de al vijftig jaar durende discussie gemengd. Winsemius werd in 2007 benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid (WRR) en was daarvoor minister van VROM in het eerste kabinet Lubbers en in het derde kabinet Balkenende. Hij noemt de A4 'één van de pijnpunten van de Nederlandse planologische geschiedenis.'

Winsemius' meeste kritiek richt zich op het feit dat er geen 'masterplan' achter de geplande A4 zit. ,,Vanuit Den Haag gaat 'ie naar de A15. Dan kanjer je van de weg Noord-Zuid zo op de weg Oost-West, die het verkeer alletwee niet aankunnen. Er zit geen ring rond Rotterdam. Het verkeer moet maar zien waar het naartoe gaat.''

Nadat acht ministers van Verkeer en Waterstaat zich hebben beziggehouden met de A4, roept Camile Eurlings het hardst van allemaal de A4 aan te willen leggen. En dan het liefst zo snel mogelijk. ,,Bijna macho-gedrag,'' zegt Winsemius.

Thom van der Boon, ondernemer op bedrijvenpark Vijfsluizen in Schiedam en fel voorstander van de A4, gaat een eind met Winsemius mee. ,,Hij heeft volledig terechte kritiek op de A4 als hij stelt dat die te klein is om de problemen op te lossen,''sprak Van der Boon onlangs nog tijdens een A4-protestbijeenkomst van de Vlaardingse en Schiedamse afdelingen van GroenLinks.

,,De A4 Midden-Delfland lost niet alle problemen op de weg op, maar vermindert de problemen wel. Als we niets doen, rijdt er in 2020 48 procent meer verkeer door de Beneluxtunnel en rijdt er 31 procent meer verkeer tussen Schiedam en het Kleinpolderplein. Het verbreden van de A13 heeft amper effect aan de Schiedamse zijde.''

Van der Boon wijst naar de variant die Winsemius heeft voorgesteld; de aanleg van de A24 met Blankenburgtunnel. ,,Wat de tegenstanders niet doorhebben, is dat daarmee een tien kilometer lange snelweg door Midden-Delfland wordt aangelegd. En dan is de A4 Midden-Delfland de minst slechte optie voor Midden-Delfland.''

GroenLinks, met name in Delft, Schiedam en Vlaardingen, verzet zich al decennia tegen de A4 omdat die in haar visie alleen maar meer verkeer zal veroorzaken dan nu alleen op de A13 rijdt. Waardoor de knooppunten bij Rotterdam, Delft, Vlaardingen en Schiedam vol zullen komen te staan met files. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben zich inmiddels afgezet tegen het IODS-convenant omdat de afspraken daarin niet worden nagekomen door Rijkswaterstaat. In september zal blijken of hun negatief advies indruk op Eurlings heeft gemaakt.

18 juni 2009 AD


EVO en TLN spreken voorkeur uit voor A4 Midden Delftland

Vandaag hebben EVO en TLN hun zienswijze op de Trajectnota/MER voor de A4 Midden-Delfland ingediend. De organisaties geven de voorkeur aan de aanleg van de A4 Midden-Delfland boven een verbreding van de A13 en aanleg van de A13/A16 by-pass.

In hun zienswijze benadrukken EVO en TLN het belang van de A4 Midden-Delfland voor het bedrijfsleven. De minister heeft eerder al zijn bestuurlijke voorkeur voor deze weg uitgesproken.

EVO en TLN vinden bovendien dat niet alleen de A4 Midden-Delfland, maar de hele corridor Amsterdam-Antwerpen moet worden gerealiseerd. Deze corridor speelt immers een cruciale rol in een efficiënte afwikkeling van het vrachtverkeer. EVO en TLN steunen dan ook de aanleg van het stuk A4 tussen Klaaswaal en het knooppunt Beneluxplein.

Bijna 10.000 mensen willen eveneens dat de A4 Midden-Delfland tussen Delft en Schiedam wordt aangelegd. Zij hebben zich geregistreerd als Vriend van de A4 en hebben een positieve inspraakreactie ondertekend.

Het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door onder andere EVO, TLN, VNO-NCW West en de Kamer van Koophandel was de grootschalige actie ‘Word vriend van de A4’ gestart om zoveel mogelijk inspraakreacties voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland te verzamelen. De inspraaktermijn voor dit veelbesproken stukje snelweg eindigt op 17 juni, maar voorstanders kunnen zich nog tot september aanmelden als vriend van de A4 Midden-Delfland op www.a4middendelfland.nl.

In september zal de minister zijn voorkeur toelichten in de Tweede Kamer. Als alles volgens de huidige planning verloopt, zal de aanleg van de A4 Midden-Delfland in 2011 beginnen. De A4 Midden-Delfland wordt grotendeels verdiept aangelegd en dus volledig in het natuurgebied Midden-Delfland ingepast. In 2015 moet de weg in gebruik worden genomen.

17 juni 2009 Blik op het Nieuws


Flyeractie van bedrijfsleven succesvol

Regio - De flyeractie van het bedrijfsleven vanochtend in de ochtendspits langs de A13 was een groot succes. Honderden automobilisten tekenden ter plekke voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland.

Opmerkelijk waren de reacties van de automobilisten. "Bijna iedereen tekende direct", vertelt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. "Uitleg over het waarom van de weg was nauwelijks nodig. De meeste mensen zijn de files op de A13 meer dan zat, weten van het plan voor de A4 Midden-Delfland en begrijpen niet dat dit stuk snelweg na al die jaren nog steeds niet is aangelegd."

Iedereen kan al enkele weken digitaal een inspraakreactie tekenen op www.a4middendelfland.nl. Dat hebben tot nu toe bijna 6500 mensen gedaan. De inspraakprocedure van Rijkswaterstaat loopt tot 17 juni.

11 juni 2009 Telstar online


Veel steun voor actie A4 Midden-Delfland

Vandaag, 16.03 uur precies, sprong de teller op de website www.a4middendelfland.nl op 5.000 vrienden van de A4 Midden-Delfland. Initiatiefnemer Thom van der Boon, ondernemer in Schiedam, is enthousiast over de gestage groei van 'zijn fanclub'.

Sinds 7 mei 2009 kan iedereen een officiële inspraakreactie tekenen voor aanleg van de A4 Midden-Delfland, de 7 kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen. Voorstanders die tekenen, worden daarmee vriend van de A4. Deze actie sluit aan bij de inspraakprocedure van Rijkswaterstaat voor de trajectnota en milieueffectrapportage over het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Den Haag - Rotterdam. De inspraakprocedure loopt van 7 mei tot en met 17 juni.

De actie 'Word vriend van de A4!' is onderdeel van een grote publiekscampagne pro aanleg van de A4 Midden-Delfland onder leiding van de regionale werkgeversvereniging VNO-NCW West. De campagne wordt gesteund door landelijk VNO-NCW, Kamer van Koophandel Den Haag, Kamer van Koophandel Rotterdam, MKB Zuid-Holland, LTO Noord, EVO, KNV, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, de Rai en lokale ondernemersverenigingen, zoals BKS en Vijfsluizen.

Sinds vrijdag 29 mei hangen ondernemers in de regio Den Haag-Rotterdam immens grote doeken aan hun bedrijfspand, vrachtwagen of reclamebord, waarmee ze voorbijgangers en automobilisten oproepen vriend te worden van rijksweg A4 (zie fotobijlage). Inmiddels hebben de bedrijven Haba (Maasland), Van Daalen Transport (Maasdijk), FloraHolland (Honselersdijk), Thom. H. van der Boon (Schiedam) en Computerplan (Delft) een doek opgehangen.

Volgens het bedrijfsleven is aanleg van de A4 Midden-Delfland de beste manier om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de files op met name de A13 en A20 te verminderen. Een speciaal ontwikkelingsplan, het IODS, zorgt er bovendien voor dat de weg goed wordt ingepast in landschap en natuur. Midden-Delfland, waardoor de nieuwe weg zal lopen, blijft een stiltegebied.

5 juni 2009 Vrachtverkeer.nl


De schaapjes komen niet terug bij de A4
Door GERT ONNINK

SCHIEDAM - Heel graag gaat Janneke van der Schoot uit Schiedam-noord skaten, fietsen of wandelen in Midden-Delfland. Ook haar dochter gaat graag mee in het natuurgebied in hun achtertuin. De A4 dreigt echter roet in het eten te gooien.
,,Er staan daar koeien en schapen. Mogen die straks blijven?’’ vroeg de kleine Van der Schoot deze week op een informatieavond van Rijkswaterstaat in Schiedam over de omstreden weg tussen Delft en Schiedam.

Projectdirecteur Richard Jorissen van de A4 moest haar teleurstellen. De schapen komen daar niet terug, ook al wordt de snelweg tussen Delft en Schiedam in Midden-Delfland verdiept aangelegd.

In Schiedam leven nog veel vragen over de zeven kilometer lange verbinding die al decennia lang inzet is van fel debat. ,,De A4 is het beste wat er is,’’ vindt Chris Nijs. ,,Gauw aanleggen dus.’’

Anderen vrezen juist voor de bereikbaarheid van onder meer het Vlietland-ziekenhuis. Dat zal in een van de varianten van het aangepaste Kethelplein niet meer te bereiken zijn vanuit de richting van Vlaardingen.

Ook de gemeente Schiedam staat niet te juichen. Volgens SP-wethouder Yorick Haan van verkeer en vervoer lost de A4 tussen Delft en Schiedam de dagelijkse files van en naar de Rotterdamse regio niet op. Er is helemaal niet gekeken naar de alternatieven als de A54 (Den Haag-Westland-Oranjetunnel) of het eigen Deltaplan waarin het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt. Haan sprak deze week zelfs al over de Raad van State. Hij vraagt zich af of de huidige plannen daar wel overeind kunnen blijven.

Rijkswaterstaat-directeur Jorissen is daar niet bang voor. Het A4-voorstel kan in zijn ogen de toets der kritiek zeker doorstaan. Volgens hem belopen de kosten van de A4 tussen Delft en Schiedam inmiddels al tussen de 820 en 920 miljoen euro. Jorrissen sloot niet uit dat het geplande eindbedrag nog verder zal stijgen, mogelijk zelfs met tien procent per jaar.

Aanvankelijk lag er een breed gesteund plan voor de omstreden weg door Midden-Delfland waarbij de aanlegkosten op 641 miljoen euro zouden uitkomen. Dat voorstel dreigt nu weer opengebroken te moeten worden.

Verkeersminister Camiel Eurlings en zijn VROM-collega Jacqueline Cramer nemen naar verwachting eind september een besluit over de A4. De aanleg zou in 2011 moeten beginnen, zodat de eerste auto’s er in 2015 overheen kunnen rijden.

De inspraakprocedure loopt nog tot 17 juni. De Vrienden van de A4 - een actie van werkgeversorganisatie VNO NCW West vóór aanleg - hebben inmiddels bijna 4900 positieve reacties binnen.

4 juni 2009 AD


Voorstanders A4 hangen spandoeken langs snelweg

Langs de A20 van Hoek van Holland naar Rotterdam hangen vanaf woensdag grote spandoeken met de tekst: 'Word vriend van de A4'.

De spandoeken zijn opgehangen door ondernemers uit de regio die willen aantonen dat er wel degelijk genoeg voorstanders zijn voor een 'complete' A4. Het ontbrekende deel snelweg in het verlengde van de Beneluxtunnel is al tientallen jaren onderwerp van discussie.

Rijkswaterstaat toonde via een vergelijkend onderzoek aan dat de verlenging van de A4 door Midden-Delfland de beste oplossing is voor de verkeersproblemen tussen Rotterdam en Delft. GroenLinks startte daarop half mei een campagne tegen de aanleg en wil het natuurgebied tussen de grote steden behouden. De partij liet voorgedrukte formulieren maken waarmee tegenstanders bezwaar kunnen maken.

Verkeersminister Eurlings is voorstander van een 'complete 'A4 en verwacht dat het onbrekende deel tussen Delft en Schiedam in 2012 is aangelegd.

3 juni 2009 RTV Rijnmond


Schiedam gelooft niet in deze A4
Door GERT ONNINK

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gelooft niet dat de geplande rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam de dagelijkse files van en naar de Rotterdamse regio zal oplossen.

Volgens het stadsbestuur heeft Rijkswaterstaat onvoldoende gekeken naar alternatieven. Dat staat in de officiële inspraakreactie over de route door Midden-Delfland die Schiedam vandaag naar buiten brengt.

SP-wethouder Yorick Haan van verkeer en vervoer maakte gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in Theater aan de Schie duidelijk dat Schiedam niets ziet in deze A4. ,,Wij denken dat de effecten nagenoeg nul zullen zijn.

Waarom kijkt de minister niet beter naar de alternatieven zoals de A54 met de Oranjetunnel of naar het Deltaplan Bereikbaarheid? Daarmee zullen de files in vier tijd opgelost zijn.’’

Haan vroeg zich af of het huidige voorstel van Verkeer en Waterstaat wel de toets van de Raad van State zal kunnen doorstaan.

Projectdirecteur Richard Jorissen van Rijkswaterstaat zegt wel in de plannen te geloven. Wel geeft hij aan dat de A54 (vanaf Delft, door het Westland langs De Lier naar Maassluis) mogelijk na 2020 wel aangelegd zal moeten worden.
Deze verbinding kan dan een belangrijke rol voor het verkeer van en naar de Tweede Maasvlakte gaan spelen.

2 juni 2009 AD


‘Vrienden van de A4’: nieuw stuk A4 voorkomt isolement Lansingerland

“Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam kan een permanent verkeersinfarct voorkomen en de bereikbaarheid van Rotterdam en omliggende gemeenten ook in de toekomst garanderen. De verkeersintensiteit en daarmee het aantal files op de A13 zal afnemen”, zo voorspelt de stichting ‘Vrienden van de A4’ om vervolgens te benadrukken dat het geld voor de aanleg van de bijna zeven kilometer snelweg door Midden-Delfland al is gereserveerd en dat deze weg de goedkoopste oplossing is.

‘Vrienden van de A4’ wordt gesteund door de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB, verladers- en transportorganisaties EVO, TLN en KNV, Kamers van Koophandel Rotterdam en Den Haag, land- en tuinbouworganisatie LTO, de RAI, Bouwend Nederland en alle lokale ondernemersverenigingen. Mocht verkeersminister Eurlings later dit jaar toch niet voor de A4, maar voor de A13 kiezen, gaat de A13 zeven jaar lang op de schop. Deze rijksweg wordt dan verbreed naar twee keer vijf rijstroken in combinatie met de aanleg van de verbindingsweg A13-A16.
Dat heeft volgens de Vrienden van de A4 zeer nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van plaatsen als Lansingerland en de daar gevestigde glastuinbouwbedrijven. “Die laatste zullen gedwongen worden met hun vrachtwagens uit te wijken naar de A12. Dat levert niet alleen tijdverlies op, maar ook economische en milieuschade.” Gemeenten ten noorden en zuiden van de A13 hebben zich verenigd in Greenport Oostland/Westland en de handen ineengeslagen om de toekomst van de glastuinbouw veilig te stellen. Een goede infrastructuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Greenport voelt veel voor de combinatie van de aanleg van de A4 Midden-Delfland en daarna de verbindingsweg A13-A16 (een studie, waarmee Rijkswaterstaat in december 2009 zou kunnen beginnen).
Nu de trajectnota/milieueffectrapportage (MER) over de A4 Midden-Delfland openbaar is en de inspraakprocedure loopt, is de campagne 'Word vriend van de A4 Midden-Delfland!' in volle gang. Inmiddels hebben duizenden voorstanders een petitie aan verkeersminister Eurlings ondertekend op www.a4middendelfland.nl.

27 mei 2009 De Heraut online


A4 houdt Rotterdam bereikbaar en het milieu gezond

Alleen het doortrekken van de A4 tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam kan een permanent verkeersinfarct voorkomen en de bereikbaarheid van Rotterdam, inclusief de havens, ook in de toekomst garanderen. Met name de transportsector (die nu al een groot deel van de dag letterlijk geen kant uitkan), maar in feite het hele bedrijfsleven dringt aan op snelle aanleg van het ontbrekende stuk snelweg om verdere economische schade te voorkomen.

Nu de trajectnota/milieueffectrapportage (MER) over de A4 openbaar is en de inspraakprocedure begint, is de campagne 'Word vriend van de A4 Midden-Delfland' geïntensiveerd. Inmiddels hebben bijna drieduizend voorstanders een petitie aan verkeersminister Eurlings ondertekend op www.a4middendelfland.nl. De initiatiefnemers van de campagne wijzen erop dat uit diverse onafhankelijke onderzoeken en berekeningen blijkt dat de nieuwe weg, in tegenstelling tot wat tegenstanders al bijna een halve eeuw beweren, juist goed is voor natuur en milieu. De A4 zal de A13 zodanig ontlasten dat er vijftien procent minder personenauto's en 42 procent minder vrachtwagens door Overschie rijden, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Bovendien zorgt de weg ervoor dat Rotterdam en omliggende gemeenten goed bereikbaar blijven bij calamiteiten op de A13. De kans dat het verkeer tussen het Kethelplein en Rotterdam op de A20 vastloopt is in 2020 47 procent. Wanneer de A4 is aangelegd is dat 11,9 procent.

25 mei 2009 NieuwsBank


GroenLinks port verzet op tegen 'A4'

DELFT - Afdelingen van GroenLinks uit Delft en de regio Rijnmond beginnen morgen een nieuwe actie tegen de aanleg van het laatste stukje rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam.

Het is de bedoeling van de politieke partij dat zo veel mogelijk mensen bezwaren uiten in de inspraakronde die binnenkort begint. Bovendien is het meteen 'de aftrap voor een campagne tegen de vele plannen voor nog meer asfalt in de provincie die op stapel staan onder het huidige kabinet', aldus een verklaring van GroenLinks. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook de verbreding van de A13 bedoeld. "Storend is dat er én-én-én-besluiten worden genomen. De A4 wordt verlengd, de A13 verbreed en verbonden met de A16,'' zegt Kees Borsboom, een van de actievoerders van GroenLinks. "Het moet eens ophouden in dit gebied dat al zo zwaar belast is. De eerste paar jaar merken we er misschien nog niet zo veel van, maar van het extra asfalt gaat een aanzuigende werking uit. Verkeer neemt toe en uiteindelijk staan we weer in de file.''

Borsboom pleit met zijn partij voor alternatieven. Meer openbaar vervoer in de vorm van sneltram- of lightraillijnen tussen Rijnmond en Haaglanden. "Ook moet meer worden nagedacht over vervoer van fietsen in de trein, want daar is nog steeds te weinig ruimte voor.''

13 mei 2009 AD.


Aanleg verlengde A4 blijkt toch nog weer duurder

De aanleg van de A4 Midden-Delfland gaat nog meer kosten dan in de eerdere berekeningen. De zeven kilometer lange snelweg zou al tegen de 700 miljoen euro gaan kosten (een ton per meter), maar volgens een nieuwe berekening van Rijkswaterstaat wordt dit tussen de 820 en de 920 miljoen, zo blijkt uit een rapport dat donderdag openbaar is gemaakt.

De hogere kosten worden veroorzaakt door een betere inpassing in het landschap. De weg wordt gedeeltelijk verdiept aangelegd. Over het laatste stuk verlengde A4 tussen Delft en Rotterdam, het duurste per strekkende meter in Nederland, wordt al meer dan vijftig jaar gesproken. Verschillende kabinetten hebben het besluit voor zich uitgeschoven, maar de huidige verkeersminister Camiel Eurlings heeft het bij zijn aantreden als erekwestie verkondigd dat tijdens deze regeerperiode het definitieve besluit tot aanleg wordt genomen.

Het bedrijfsleven is al jaren groot voorstander van de aanleg van de weg die het drukke verkeer op de A13 moet ontlasten. In zijn rapport stelt Rijkswaterstaat dat de aanleg van de verlengde A4 weinig soelaas zal bieden omdat de nieuwe weg meer verkeer zal aantrekken. Tegenstanders van de A4 door Midden-Delfland zien de weg als een aantasting van het laatste landelijke stiltegebied aan de zuidvleugel van de Randstad.

7 mei 2009 InfoThuisTV


‘Vrienden A4’ hoeven niet te betalen
Door GERT ONNINK

SCHIEDAM - Een heuse fanclub voor rijksweg A4 die er tussen Delft en Schiedam nu eindelijk moet komen. Een nieuwe stichting roept automobilisten op ‘Vriend van de A4’ te worden.

,,Het is mooi geweest met al die inspraak. We moeten nu echt beginnen met de A4 door Midden-Delfland. En alle Vrienden van de A4 kunnen daarbij goed helpen.’’

De Schiedamse ondernemer Thom van der Boon is donderdag samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW West een actie begonnen voor de komst van het veelbesproken stuk A4 tussen Delft en Schiedam. Automobilisten in Nederland, maar ook anderen worden opgeroepen ‘Vriend van de A4’ te worden.

Door op internet een formulier te ondertekenen geven zij een positieve inspraakreactie op de doortrekking van de autoweg waarover al tientallen jaren wordt gedebatteerd.

,,We rekenen op heel veel respons. Wie zijn handtekening zet, geeft een steunbetuiging aan de A4. Alle reacties worden straks als een signaal aan de politiek aan minister Eurlings aangeboden,’’ zegt Van der Boon.

Hij onderstreept dat een ‘vriend’ van de A4 niet hoeft mee te betalen aan de aanleg van de weg, die zeker 820 tot 920 miljoen euro gaat kosten. ,,Die investering wordt zeker terugverdiend. Ga maar eens na wat de economische schade is van alle files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam.’’

Bovendien, geeft de Schiedammer aan, het alternatief - verbreden van de A13 - is nog duurder. Dat plan zou ruim twee miljard euro gaan kosten. De ‘vriendenactie’ loopt tot medio juni, wanneer het einde van de inspraaktermijn is.

De nieuwe stichting Vrienden van de A4 krijgt steun van de verladersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Zij stellen dat er door het ontbreken van het stuk A4 tussen Delft en Schiedam jaarlijks 155 kilometer moet worden ‘omgereden’. Dat leidt tot extra uitstoot van CO2 en vergt 18 miljoen liter brandstof meer dan nodig is.

Ook Schiedammer John van Gestel van bewonersorganisatie Sobo ziet kansen voor de A4, mits de plannen voldoen aan de milieuregels. ,,Doen ze dat niet, dan gaan we naar Straatsburg. We willen hier geen tweede Overschie worden, waar je twee jaar eerder dood gaat.’’

Verkeer en Waterstaat bracht gisteren de jongste milieu-rapporten voor de A4 naar buiten. Het was ook het begin van de inspraakperiode die duurt tot 17 juni. Binnenkort zijn er informatieavonden in onder meer Rotterdam, Vlaardingen, Berkel en Schiedam.

De ministers Eurlings en Cramer nemen eind september een besluit over de A4. De aanleg zou in 2011 moeten beginnen, de weg moet dan vier jaar later open gaan.

http://www.a4middendelfland.nl/inspraakreactie 

7 mei 2009 AD


Fanclub geeft A4 Midden-Delfland steun in de rug

Sympathisanten van de A4 Midden-Delfland kunnen zich aanmelden als 'vriend van de A4'. Het georganiseerd bedrijfsleven in het westen van Nederland - onder aanvoering van ondernemersorganisatie VNO-NCW West - hoopt met positieve aandacht voor het ontbrekende stuk snelweg de komst ervan te stimuleren.

De stichting 'Vrienden van de A4' wil zo veel mogelijk positieve inspraakreacties verzamelen vóór de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Er is een speciale website geopend waarop iedereen een positieve inspraakreactie kan ondertekenen en zo kosteloos vriend van de A4 Midden-Delfland kan worden. Het begin van de actie van het bedrijfsleven valt samen met de start van de inspraak rond het project. Daarbij draait het om de keuze tussen de aanleg van de A4 Midden-Delfland en het verbreden van de A13 in combinatie met de aanleg van een verbinding tussen de A13 en de A16.

"Bij inspraakrondes laten vooral de tegenstanders van een weg zich horen. Daarom doen wij nu een beroep op alle weggebruikers om hun stem te verheffen vóór de aanleg van de A4 Midden-Delfland", aldus de Schiedamse ondernemer Thom van der Boon, initiatiefnemer van de 'Vrienden van de A4' in een toelichting op het initiatief. "We hopen dat niet alleen de automobilisten die regelmatig gebruik maken van de A13 onze actie ondersteunen, maar rekenen op steun van álle Nederlandse automobilisten."

De stichting 'Vrienden van de A4' is de eerste Nederlandse 'fanclub' van een nieuw aan te leggen snelweg. Ze is spontaan opgericht door een groep ondernemers uit de regio: Jan Batist, Mart Valstar, Kees van der Helm en Thom van der Boon, allen lid van VNO-NCW West. Het georganiseerde bedrijfsleven pleit al jaren voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Zij vindt de zeven kilometer snelweg broodnodig voor een betere bereikbaarheid van de regio. Op dit moment staan elke dag meer dan 160.000 automobilisten vast op de A13.

7 mei 2009 AllePersBerichten


Inspraak-website geopend voor A4 Midden-Delfland

Wie voorstander is van snelle aanleg van de A4 Midden-Delfland, kan meedoen aan een elektronische handtekeningencampagne, georganiseerd door de stichting 'Vrienden van de A4'. Dat is een lobbyclub van het georganiseerde bedrijfsleven. Die stichting heeft een speciale website geopend waarop positieve inspraakreacties ten gunste van de aanleg van deze zeven kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam worden verzameld.

Er worden al 55 jaar plannen gesmeed voor de aanleg van dit stukje snelweg, dat nodig is om de snelwegen rondom Rotterdam, in het bijzonder de A13, te ontlasten. Onder leiding van VNO-NCW is een campagne gestart om de politiek nu eindelijk zover te krijgen dat er een definitief besluit ten gunste van aanleg worden genomen. Dat zou na de zomer moeten gebeuren. Bij de campagne zijn onder meer ook verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland betrokken.

De stichting Vrienden van de A4 is opgericht door vier VNO-NCW-leden uit de omgeving van Schiedam en Delft, en wel Jan Batist, Mart Valstar, Kees van der Helm en Thom van der Boon. 'Bij inspraakrondes laten vooral de tegenstanders van een weg zich horen', zegt Van der Boon. 'Daarom doen we nu een beroep op alle weggebruikers om hun stem te verheffen vóór de aanleg van de A4 Midden-Delfland.' Wie dat doet, wordt kosteloos lid van de stichting.

EVO, TLN en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vinden dat rapporten die Rijkswaterstaat vandaag presenteerde, uitwijzen dat niets een onmiddellijke aanleg van de A4 Midden-Delfland nog in de weg staat. De drie organisaties berekenen dat het ontbreken van deze verbinding en het vervolgtraject tussen Beneluxplein en Klaaswaal jaarlijks leidt tot 155 miljoen kilometer 'omrijden'. Dat kost 50.000 ton aan onnodige CO2-uitstoot en 18 miljoen liter extra brandstof. Dan is de schade van files nog niet meegerekend.

7 mei 2009 Nieuwsbladtransport


'A4 duurste stukje asfalt'
Door GERT ONNINK

ROTTERDAM - De A4 tussen Delft en Schiedam dreigt verreweg het duurste stukje asfalt van Nederland te worden. De omstreden nieuwe autoweg door Midden-Delfland gaat zeker bijna 200 miljoen euro meer kosten dan geraamd en komt daarmee tussen de 820 en 920 miljoen euro uit, zo staat in een milieurapport dat vandaag uitkomt. De uitbreiding van de A4 - met zeven kilometer - gaat in het ergste geval 131 miljoen euro per kilometer kosten.

Volgens de Trajectnota/MER ontstaan de extra kosten doordat de route beter wordt ingepast in de omgeving. Met de A4 wordt geprobeerd de lange files tussen Den Haag en Rotterdam op te lossen.

Voor de A4 tussen Delft en Schiedam ligt op dit moment in Den Haag een bedrag van 641 miljoen euro klaar. De aanleg zou in 2011 moeten beginnen, zodat vanaf 2015 de eerste auto’s eroverheen kunnen rijden.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat neemt eind september samen met zijn VROM-collega Jacqueline Cramer een besluit over de aanleg. Officieel gaat het nog tussen het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam en een verbreding van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, maar eerder maakte de CDA-bewindsman al duidelijk een ‘bestuurlijke’ voorkeur te hebben voor de route door Midden-Delfland.

6 mei 2009 AD


Winst voor alle partijen
Doortrekken A4 beste optie 
door Jarco de Swart en Edwin Timmer

DEN HAAG - Het afbouwen van de snelweg A4 door Midden-Delfland is de minst dure en meest effectieve oplossing voor de groeiende verkeerschaos tussen Den Haag en Rotterdam. Dat blijkt uit de samenvatting van een stapel milieurapporten van Rijkswaterstaat, die in handen is van deze krant en vandaag openbaar wordt gemaakt.

Na ruim veertig jaar besluiteloosheid lijkt eindelijk de weg vrij voor een definitief besluit om de doodlopende snelweg af te bouwen. De A4 moet als tweede snelweg tussen Rotterdam en Den Haag verlichting brengen op een van de drukste snelwegen van Nederland, de A13. Deze enige snelweg tussen de twee steden staat boven aan de ranglijst van wegen die door de slechte doorstroming de meeste economische schade opleveren.

Winst

Rijkswaterstaat presenteert vandaag de alternatieven voor een nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Behalve de A4 Midden Delfland, is dat een verbreding van de huidige A13 met aansluiting op de A16.

Directeur Bert Mooren van ondernemersvereniging VNO-NCW West vindt het hoog tijd voor actie. "Ondernemers en bewoners begrijpen echt niet waarom er na bijna vijftig jaar nog steeds geen besluit is genomen en er een stuk weg ligt dat eindigt in een weiland. Het is nu tijd voor de politiek om door te pakken." Een aantal zaken pleit daar overduidelijk voor: zo zijn de geschatte kosten van tussen 820 en 920 miljoen euro voor de A4 aanmerkelijk lager dan de 2,1 tot 2,2 miljard euro voor de tweede variant. Ook zorgt de A4 voor een betere bereikbaarheid. Bovendien kan de aanleg zonder hinder voor het verkeer plaatsvinden, terwijl bij de A13/A16-variant de snelweg voor zeven jaar op de schop gaat.

Tegenstanders weten de aanleg van de weg tussen Delft en Schiedam al sinds begin jaren '70 te blokkeren.

De onderzoeken die V&W vandaag presenteert, moeten nu een einde maken aan 'de nationale soapopera' rond de A4, zegt directeur Mooren. "Er ligt nu een prachtig plan voor de hele regio en de omgeving. Dat betekent winst voor alle betrokken partijen. Ik heb er vertrouwen in dat we er nu bijna zijn."

7 mei 2009: Telegraaf


Ed Roeling zet vraagtekens bij besloten bijeenkomst over de A 4
door Simon van Zuilen

Midden-Delfland - Ed Roeling kan er nog steeds niet over uit. Woont hij als raadslid van Mijn Partij vorige week een besloten bijeenkomst van de raadscommissie voor bestuur en Midden-Delfland over de A4 bij, vertelt wethouder Christiaan van der Kamp hem en de overige aanwezige raadsleden niet dat er opnieuw problemen zijn gerezen over de financiering van de ontbrekende zeven kilometer door het Midden-Delflandgebied. ,,De aanleg van de A 4 is de helft duurder geworden,’’ zo weet Roeling uit betrouwbare bron. ,,In plaats van 641 miljoen kost de aanleg ondeveer de helft duurder, omstreeks 920 miljoen. De wethouder heeft kort voor deze bijeenkomst in IODS-verband contact gehad met de minister, maar heeft deze enorme stijging van het krediet voor ons verzwegen.’’

Omdat publiek en pers de bijeenkomst in verband met de beslotenheid moesten verlaten, kon geen reactie aan de wethouder worden gevraagd. Van der Kamp gaf aan om de informatie over de A 4 besloten te willen doen, om niet voor zijn beurt te praten. ,,Wat de wethouder ons vertelde had hij gewoon in het openbaar kunnen doen,’’ kijkt Roeling op die vergadering terug, ,,want er was niets geheimzinnigs bij.’’ Ton Poot, de architect van het plan van een ’Tunnel met Vaart’ door het Midden-Delflandgebied, weet eveneens dat het krediet fors is gestegen. Hij heeft een bedrag van 880.000 miljoen horen noemen, zodat aangenomen kan worden dat het nieuwe krediet rond de 900.000 miljoen euro uitkomt. De stijging met bijna de helft van het krediet ontstaat vooral door de aansluitingen van de A 4 op de A 20, het knooppunt Kethelplein. Het tunneltracé van twee kilometer tussen Schiedam en Vlaardingen en de aansluiting op het Kethelplein moet veiliger. Roeling: ,,De tunnel moet een grotere capaciteit krijgen in verband met handhaving van de veiligheid.’’

Compensaties

Architect Poot wacht de nieuwe ontwikkelingen gespannen af. Nu de minister opnieuw naar de Tweede Kamer moet om het benodigde krediet fors bij te stellen, hoopt hij dat deze vertraging leidt tot het bekijken van de alternatieven. ,,De Tunnel met Vaart is nog steeds de beste oplossing voor het doortrekken van de A 4. Het is misschien wat duurder, maar het prijsverschil van naar schatting 100 of 150 miljoen is door die veiligheidseisen ruimschoots goedgemaakt.’’ Het optrekken van het kredier houdt in dat het IODS-convenant moet worden opengebroken. Het blijft overigens niet alleen bij de aanleg van de ontbrekende zeven kilometer, want daar bovenop komen nog diverse compensaties. Zoals een nog niet in grootte genoemd krediet voor gras voor glas in het Midden-Delflandgebied, het vinden van een compensatie voor het tracé van 100 hectare en daar bovenop nog 100 hectare als een ’cadeautje’ aan Natuurmonumenten. Het argument van minister Eurlings dat de ’Tunnel met Vaart’ ook tot vertraging leidt, wordt volgens Poot door zijn plan grotendeels gecompenseerd. ,,Een tunnel met Vaart betekent weer tijdwinst, want deze kan in een extreemsnelle bouwtijd worden aangelegd.’’

De fractie van Mijn Partij heeft zich de laatste tijd verdiept in de nieuwe informatie. Roeling: ,,Het probleem zit in het aantal oeververbindingen. Nu heb je er twee, de Beneluxtunnel en Van Brienenoordbrug. Om nu en in de toekomst de verkeersproblematiek op te lossen moet er een extra oeververbinding komen. De aanleg van de A 4 biedt geen soelaas voor de randstad en nog minder voor de gemeente Midden-Delfland. Het sluipverkeer in onze gemeente zal met de aanleg van de A 4 niet afnemen. We moeten als gemeente ons dus inzetten voor een extra oeververbinding in het verlengde van de Veilingroute, in combinatie met de aanleg van de A 14, de weg vanaf de Van Brienenoordbrug naar het noorden. Op die manier los je de verkeersproblemen daadwerkelijk op. De extra 250 tot 300 miljoen euro is een bijkomend argument. Kortom, geen A 4 in het Midden-Deflkandgebied. Er is immers nog geen besluit genomen.’’

Sluipverkeer

Een eventueel nieuw uitstel van de aanleg van de A4, zal door de voorstanders met grote teleurstelling worden ontvangen. Opnieuw uitstel betekent ook dat de oplossing van het sluipverkeer door de kern van Maasland weer op gaat schuiven. De gemeente Midden-Delfland verwacht dat met de aanleg van de A4 het sluipverkeer door Maasland en Schipluiden grotendeels opgelost zal zijn. De tegenstanders van de A4, zoals Groen Links, de Milieufederatie Zuid-Holland alsook verkeersdeskundige Ben van der Chijs uit Delft, zullen daarentegen blij zijn met het uitstel. Al zullen zij pas helemaal tevreden zijn, als de A 4 definitief wordt afgeblazen. Milieudefensie heeft eind vorig jaar nog gesignaleerd, dat het verbreden van de A13 een beter alternatief zou zijn dan de ontbrekende zeven kilometer in het tracé van de A4. Van der Chijs maakte voorafgaand aan de commissievergadering nog gebruik van de inspraakgelegenheid, waarbij hij opnieuw wees op het zijns inziens beste alternatief, de aanleg van de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg met de A 54 door het Westland in samenhang met de aanleg van de A 14. ,,Bij het terbregseplein ligt reeds een zandlichaam dat voor de A 14 gebruikt kan worden,’’ zegt Van der Chijs. Behalve dit financiële aspect wordt er op 7 mei nog een ander gegeven bekend over de aanleg van de A 4, dan wordt de MER (milieu Effect Rapportage) gepresenteerd. Waaruit zal moeten blijken of er wordt gekozen voor de A 4, het verbreden van de A 13 of het doortrekken van de A 16 om Zestienhoven heen naar de A 13.

2 april 2009 Midden-Delfland Schakel


Van der Chijs reageert op infobijeenkomst Rijkswaterstaat over A 4

Midden-Delfland - Tijdens de deze week (woensdag) gehouden vergadering van de raadscommissie voor bestuur en Midden-Delfland, is er ingesproken door ir. Ben van Chijs. De verkeersdeskundige uit Delft laat geen gelegenheid onbenut, om voor alternatieven voor de aanleg van het al meer dan veertig jaar omstreden ontbrekende tracé van de A 4 te pleiten.

,,Zoals u zult weten heeft RWS een infoavond georganiseerd over de A4 en andere varianten op 17 maart in Den Hoorn. Door mij is tekst uitgedeeld en toegelicht. De inhoud heeft velen verbaasd.

  1. De rechterhand van Eurlings, Winsemius en de ministeries Verkeer en Waterstaat en VROM schrijven in 2006: “er is een veel beter alternatief dan de A4 MD”: een derde oeververbinding! Zie bijlage 2. Dit is sindsdien door niemand weerlegd.
  2. “Het klopt: er is geen onderbouwing van de A4 Delft-Schiedam (MD)”. “De tegenstanders van de A4 hebben gelijk”. Dit staat in een verklaring van een Senior Communicatieadviseur van Rijkswaterstaat (RWS) van 14 december vorig jaar. En betekent dus dat RWS al zes jaar geen onderbouwing heeft van de A4 MD. Deze studie begon februari 2003 en RWS bevestigt deze verklaring tijdens de infoavond van 9 maart opnieuw aan mij.
  3. De A4 MD was dus afgevallen en om analoge redenen ook de Verbrede A13 met A13/A16.
  4. Er was dus een andere verbinding nodig tussen de regio’s Den Haag en Rotterdam. Dit is de A14, een oud plan van RWS. Deze loopt van het Terbregseplein naar de A4 iets ten noorden van Leidschenveen. De twee regeringspartijen CDA, PvdA en PVV (partij Wilders) wensen deze studie A14 met een motie in 2007. Zij vormen samen een Kamermeerderheid. Zie bijlage 3. De motie wordt aangenomen ondanks dat minister Eurlings meedeelt dat RWS deze opdracht al van hem heeft ontvangen; hij onderkende de problemen met de A4 kennelijk al eerder.
  5. Cobouw wenst “de Oranjetunnel met A54 door het Westland samen met de A14”. Dit is een combinatie van wat in punt 1 en punt 4 is voorgesteld. Cobouw is het dagblad van de aannemers van wegen, tunnels enz. En toont aan dat “de A4 helemaal niet nodig is”.
  6. Deze combinatie heeft grote voordelen. Ook voor de gemeente Midden-Delfland. En is de enige manier om het sluipverkeer over de N 468 langs Schipluiden en door Maasland tegen te gaan. En de files te voorkomen op de N 468 naar de A4 en vanaf de A4 naar de N 468. Dan wordt ook de Harnasch knoop goed omgebouwd. De ombouw van knooppunt Westerlee kan dan eindelijk eens goed en in een definitieve vorm gebeuren. In plaats van weer een tijdelijke oplossing: twee grote rotondes. Voor deze ombouw dient iedereen opnieuw vele jaren “onnodig” in de file moet staan. Greenport Westland is eindelijk optimaal ontsloten naar alle richtingen.

Al het bovenstaande kan ik uiteraard volledig toelichten. De studie Oranjetunnel met A54 is door mijn lobbyen in 2002 unaniem door de Kamer aangenomen. De A14 heb ik in 2004 voorgesteld ter vervanging van de A4 MD.’’ Bij het inspreken deelde Van der Chijs een kopie uit van het artikel, zoals dat in Cobouw heeft gestaan.

26 maart 2009 Midden-Delfland Schakel


A4 graag, maar niet langs mijn deur
Door GERT ONNINK en SANDER SONNEMANS

ROTTERDAM/VLAARDINGEN - Als Rijkswaterstaat geen fouten maakt met het verkeers-, geluids- en luchtonderzoek, dan heeft de Raad van State geen reden om de boel af te wijzen.

Het dijklichaam bij Vlaardingen dat al decennia klaarligt voor de verlengde A4. FOTO ROEL DIJKSTRA
De A4 is hartstikke nodig en volgens mij gaat 'ie er nu eindelijk echt komen.'' Schiedammer Thom van der Boom, ondernemer, voert al jaren actie voor de A4 door Midden-Delfland. Hij is bestuurslid van de werkgeversorganisatie VNO*NCW Rotterdam. ,,We hebben 300 leden en vertegenwoordigen 15.000 banen in de regio,'' waarmee hij het belang van het doortrekken van de A4 maar even wil benadrukken.

Over de weg tussen Delft en Schiedam woedt al meer dan een halve eeuw een debat. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil nu de knoop doorhakken. Hij hoopt in september van dit jaar dan eindelijk een besluit over het tracé te nemen.

Officieel gaat het nog tussen de A4 tussen Delft en Schiedam en de verbreding van de A13 (Den Haag-Rotterdam) tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade. Maar de 'bestuurlijke voorkeur' van Eurlings is glashelder. Hij wil het slepende A4-dossier tot een goed einde brengen. Eurlings heeft ooit gezegd de laatste minister te zullen zijn die zich met de A4 bezig houdt.

Volgens Richard Jorissen, projectdirecteur voor de A4 Delft-Schiedam, zijn de kaarten nog niet geschud. Hij geeft wel toe dat als er geen gekke dingen gebeuren en de milieu-effectrapportage niet met verrassingen komt, een beslissing over de route door Midden-Delfland dichtbij is.

,,We kennen de bestuurlijke voorkeur van minister Eurlings voor Midden-Delfland. Het besluit zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio's Rotterdam en Den Haag. De kans dat er niks gebeurt, is dus klein,'' stelt Jorissen.

Hij erkent dat het bij de keuze over de A4 vooral gaat over verkeer, milieu en geld. ,,De weg wordt goed ingepast, we pakken ook de omgeving aan. We hebben een convenant met draagvlak.''

Tussen Schiedam en Vlaardingen verdwijnt de nieuwe weg, vanuit de Beneluxtunnel, in een zogenoemde landtunnel. ,,Dat wordt meer een verdiepte ligging met een dak erop,'' legt Jorissen uit. Ter hoogte van de noordelijke grens van beide gemeenten, gaat de weg bij het stiltegebied Midden-Delfland onder de grond. Bij Delft komt de A4 dan weer half verdiept te liggen, met aan weerszijden 'walletjes van 2,5 meter hoogte', zoals door Rijkswaterstaat wordt aangegeven. De projectdirecteur voorziet nog wel problemen bij de in- en uitgang van de tunnel. ,,Dat moeten we met filters zien op te lossen. In mei start de inspraakprocedure, waar de mensen hun mening kunnen geven.''

In Vlaardingen waren deze week tijdens een informatiebijeenkomst amper protesten te horen. ,,We krijgen nu eindelijk duidelijkheid over wat ze met de weg van plan zijn,'' zegt Vlaardinger Gerard Vromans. ,,We horen ook nu pas wat de gemeenten en Rijkswaterstaat in het convenant hebben afgesproken. Zo langzamerhand ontstaat een helder beeld.''

Dit jaar moet ook een besluit vallen over het tracé van de A13/A16. Als minister Eurlings in september kiest voor de A4 tussen Delft en Schiedam, dan volgt daarna het besluit over de verbindingsweg door de Rotterdamse Noordrand. De verwachting is dat Verkeer en Waterstaat in december van dit jaar de aanleg van het extra stuk weg tussen A13 en A16 – van de Doenkade tot het Terbregseplein – bekend zal maken.

Henk de Jong, projectmanager voor de A13/A16, geeft toe dat hij soms een moeilijke boodschap te vertellen heeft. Zeker in de sjieke wijk Hillegersberg bestaat veel verzet tegen de weg die onder meer het Bergse Bos, de Rotte en de hogesnelheidslijn moet kruisen. De uiteindelijke keuze kan ook gevolgen hebben voor het Schiebroekse Park of het Hoekse Park op de grens met Lansingerland.

,,Veel mensen wonen al hun hele leven in hun huis. Dan is zo'n nieuwe weg lastig uit te leggen. Ik hoor ook verhalen van bewoners die zullen verhuizen als er voldoende geld op tafel komt.''

Voor de passage door het Bergse Bos bestaan verschillende varianten: de weg zou met een zogenoemde buiten- of binnenboog kunnen lopen, in een betonnen bak verdwijnen of in een tunnel op maaiveld of onder de grond. ,,Daarover praten we de komende maanden verder. In augustus dit jaar begint de inspraak,'' legt De Jong uit.

Henk Vaatstra is net als de actiegroep van bewoners tegen de A13/16-link. ,,Zo wordt Hillegersberg net als Overschie. De verlengde A16, langs de hsl, is goedkoper en efficiënter. Ook een erkende organisatie als OESO vindt dat. En denk eens aan het vrachtverkeer dat over de Van Brienenoordbrug komt en naar Amsterdam moet. Dat is met al die viaducten bijna niet te doen.''

Henk de Jong kijkt niet op van deze verhalen. De Rijkswaterstaat-man weet dat mensen die de ene dag automobilist zijn, de andere dag graag rustig om de hoek willen recreëren. ,,Iedereen wil die rijksweg hebben, maar liever niet langs zijn deur.''

12 maart AD Rotterdam


Geen extra op- en afritten A4
Door GERT ONNINK en SANDER SONNEMANS

ROTTERDAM - De geplande rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam krijgt alleen een op- en afrit bij Schiedam-Noord en Delft-Kruithuisweg.
Daartussen komen geen aansluitingen. Volgens Rijkswaterstaat, de dienst die werkt aan de zeven kilometer lange route door Midden-Delfland, maken de verdiepte ligging van de nieuwe autoweg en de tunnel door Schiedam en Vlaardingen extra in- en uitvoegwegen onmogelijk.

Het voorgestelde tunneldeel sluit aan op het bestaande verkeersknooppunt Kethelplein (kruising A20/A4) met doorgaande verbindingen naar Rotterdam, Hoek van Holland en de Beneluxtunnel. Bij de nieuwe aansluiting moet Rijkswaterstaat voldoen aan de aangepaste regels voor de verkeersveiligheid in en rond tunnels.

Verkeersminister Camiel Eurlings neemt naar verwachting in september een besluit over het tracé van de weg tussen Delft en Schiedam. De CDA-bewindsman zou ook nog kunnen kiezen voor een verbreding van de A13 (Den Haag-Rotterdam), maar de kans daarop wordt klein geacht. Aanleg van de A4-noord is goedkoper en gaat ook sneller dan een aanpak van de A13, liet het departement vorig jaar weten. Het is nog niet bekend hoeveel rijstroken de nieuwe rijksweg zal hebben, vier of zes.

Omwonenden van de A4 tussen Delft en Schiedam kunnen vanaf mei hun mening geven over de geplande weg. Rijkswaterstaat houdt een inspraakronde die zes weken zal duren. Onder meer tijdens hoorzittingen kan schriftelijk en mondeling op de trajectnota en het milieurapport worden gereageerd.

Eind dit jaar hakt Eurlings een knoop door over de verbinding tussen de A13 en de A16, van de Doenkade bij Rotterdam Airport tot aan knooppunt Terbregseplein. Voor dit traject door de Rotterdamse Noordrand begint in augustus de inspraakronde. Ook daar komen de trajectnota en de milieu-rapportage aan de orde.

Tegen de wegenplannen bestaat in deze regio veel weerstand. Dat bleek deze week tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst over de A13/16 in Rotterdam-Hillegersberg. Daar worden al juridische stappen voorbereid. In Vlaardingen was nauwelijks verzet. De A4 Delft-Schiedam zou in 2015 open moeten gaan, voor de A13/A16 is dat vijf jaar later.

12 maart AD Rotterdam


Minister: Dit najaar besluit over aanleg A4
Door GERT ONNINK

ROTTERDAM - Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakt in september bekend of de A4 tussen Schiedam en Delft moet worden aangelegd.

De CDA-bewindsman zou dit najaar ook nog kunnen kiezen voor een verbreding van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, inclusief de link met de A16, vanaf de Doenkade bij Rotterdam Airport tot aan het knooppunt Terbregseplein.

Als minister Eurlings kiest voor de A4 door Midden-Delfland, dan valt in december van dit jaar het besluit over de verbinding tussen de A13 en de A16.

Rijkswaterstaat maakte deze planning gisteravond bekend tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst over de A13/16, de nieuwe weg die door de Rotterdamse Noordrand zou moeten gaan lopen.

Voor deze route, die onder meer de Rotte, het Bergse Bos en de hogesnelheidslijn (hsl) zal passeren, bestaan nog zes varianten. De optie voor een geboorde tunnel is al van tafel geveegd. Deze oplossing zou veel te duur uitvallen.

Bewoners van de wijk Hillegersberg zien liever geen nieuwe rijksweg door hun achtertuin, zo bleek gisteravond in zalencentrum Lommerijk. ,,Ze verzieken deze wijk. Zo wordt Hillegersberg het nieuwe Schiebroek,'' mopperde bewoner H. Vaatstra.

Een actiegroep bereidt al juridische stappen voor om de aanleg van de weg tegen te houden. De bewoners voelen meer voor de variant van de verlengde A16, langs de hsl.

Toch klonken er op de bijeenkomst ook andere geluiden. ,,Er moet een oplossing komen voor de Molenlaan en de Terbregseweg. Daar staat het altijd vast. Dat is toch verschrikkelijk,'' meende A. van Well.

Bestuurder Letty Bekedam van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek drong aan op een minimale afstand van 160 meter tussen de woningen en de weg. De link A13/16 zal twee keer twee rijstroken tellen. Alleen als de A4 Schiedam-Delft niet doorgaat, krijgt de nieuwe weg zes stroken; drie in elke richting.

10 maart AD Rotterdam


Ze komen ons bij de rechter tegen
Door GERT ONNINK en MARLIES VAN LEEUWEN

ROTTERDAM/SCHIEDAM - ,,Die weg lost niks op. Het is een prestige-project van minister Eurlings. Het is ook slecht voor de luchtkwaliteit. We zitten daar nu al ver boven, zónder de A4.’’

Schiedammer John van Gestel verzet zich al jaren met hand en tand tegen de A4 tussen zijn woonplaats en Delft. Over de veelbesproken route van zes kilometer door Midden-Delfland wordt al meer dan veertig jaar gedebatteerd. ,,Eurlings wíl zo graag dat lintje doorknippen. Heel leuk allemaal hoor, maar onze insteek is dan wel dat we die weg niet willen horen, zien of ruiken. Anders komen ze ons bij de rechter en de Raad van State tegen.’’

In de Rotterdamse Noordrand zijn vergelijkbare verhalen te horen. De A13/A16 - de geplande verbinding tussen de Doenkade en het Terbregseplein – kan daar rekenen op stevig verzet. De bewoners van Hillegersberg hebben ook al juridische stappen aangekondigd. ,,We zullen ons met hand en tand verzetten,’’ zegt Gerard Vogel van Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos (BVHBB). ,,We bereiden nu acties voor. Van het Bergse bos blijven ze af.’’ Voor de weg liggen verschillende varianten op tafel, een geboorde tunnel is van de baan omdat dat te duur zou worden.

Rijkswaterstaat houdt deze week informatiebijeenkomsten over de twee grote wegprojecten. Volgens Verkeer en Waterstaat kunnen met de aanleg van de A4-noord en de link A13/16 de grote verkeersproblemen rond Rotterdam worden aangepakt.

Bij de A4 kunnen omwonenden nu inspreken op de milieurapporten. Eurlings besluit later dit jaar welke variant verder wordt uitgewerkt. De start van de aanleg staat gepland voor 2011. De eerste auto’s zouden in 2015 tussen Schiedam en Delft moeten rijden.

Bij de andere voorgestelde weg – A13/16 - wordt nu gewacht op het milieurapport. Ook hier kunnen bewoners nog inspreken. Een definitief tracébesluit zou in 2010 genomen moeten worden. Rijkswaterstaat noemt geen termijnen over aanleg of opening.

De eerste informatiebijeenkomst over de A13/16 is vanavond in zalencentrum Lommerrijk in Rotterdam-Hillegersberg.

Morgen volgt een sessie over de A4 in Vlaardingen en op donderdag in Schiedam. Op woensdag 18 maart is er nog een bijeenkomst over de A13/A16 in Berkel en Rodenrijs.

8 maart AD Rotterdam


Kom naar de informatieavonden A4 Delft-Schiedam 

In maart 2009 houdt Rijkswaterstaat een aantal informatieavonden in de regio van het geplande deel A4 tussen Delft en Schiedam. Klik op de link hieronder voor meer informatie, plaatsen en data.

27 februari Informatieavonden over de A4 Delft-Schiedam

Arcadis brengt adviezen Elverding in praktijk

door BARBARA SANDERS

AMSTERDAM - Arcadis heeft woensdag een bijzonder contract getekend met Rijkswaterstaat om een snelle aanleg van de A4 Midden-Delfland mogelijk te maken.

Het ingenieurs- en adviesbureau zal zich – naast het maken van de milieueffectrapportage en het ontwerptracébesluit – alvast gaan bezighouden met de bestekken voor de aannemer.

„Het is de eerste keer dat deze drie processen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Deze efficiënte manier van werken levert een tijdswinst op van zo’n anderhalf jaar”, aldus Robert Kroon, trotse projectmanager bij Arcadis.

De commissie-Elverding deed vorig jaar aanbevelingen om de besluitvorming en procedures rond de aanleg en verbreding van wegen sneller te laten verlopen. „Dit is het eerste grote project waarbij die adviezen in de praktijk worden gebracht”, aldus Kroon.

De verlenging van de A4 staat hoog op het wensenlijstje van minister Eurlings. De bewindsman heeft na vijftig jaar politiek gehakketak recentelijk maatregelen genomen om de vertragingstactieken van de milieubeweging de voet dwars te zetten. Er is bovendien geld gereserveerd voor die paar ontbrekende kilometers snelweg.

„Als alle inspraakprocedures zijn afgerond en de minister besluit om het groene licht te geven voor de wegverbinding tussen Delft en Schiedam, zou in de zomer van 2010 de eerste schop de grond al in kunnen”, aldus Kroon. Arcadis hoopt deze manier van werken ook toe te mogen passen bij de verbreding van de A12, A28 en de A50.

16 februari 2009 Telegraaf


Vlaardingen boos: mogelijk geen oprit naar A4 Noord

VLAARDINGEN - Rijkswaterstaat wil een variant van de A4 Noord met een onvolledig Kethelplein onderzoeken.
Dat betekent dat als de A4 wordt doorgetrokken naar Delft, er geen mogelijkheid komt om vanuit Maassluis en Vlaar- dingen-West deze snelweg op te gaan. Vlaardingen krijgt dan wel de lasten, maar niet de lusten van deze omstreden strook asfalt door Midden-Delfland.

,,Wij vinden deze variant onaanvaardbaar,'' meldt wethouder Robberegt aan de raad. ,,Deze voldoet bovendien niet aan de afspraken die we in 2006 hebben gemaakt.'' Daarin werd onder meer door Schiedam en Vlaardingen bepaald onder welke voorwaarden de eventuele aanleg van de A4 mag gebeuren.

Robberegt zegt verder dat Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verkeersminister Eurlings erop hebben gewezen om – als de A4 er echt moet komen – deze in de zogeheten Vaartvariant aan te leggen. ,,Bij deze variant loopt de weg door een tunnel waarboven een vaart in het landschap wordt aangebracht. Zo wordt het landschap niet aangetast en is er in de omgeving zo min mogelijk overlast van de weg.'' Eurlings wil deze variant niettemin niet onderzoeken. Het zou te duur zijn en de aanleg van de weg vertragen.

Rijkswaterstaat hoopt in 2011 te beginnen met de aanleg van de A4.

15 januari 2009 AD

Links: