MIDDEN - DELFLAND

Toezegging staatssecretaris Huizinga:
Onderzoek naar maatregelen voor verlaging waterschapslasten

De mogelijkheden tot verlaging van de hoge waterschapslasten voor de melkveehouders in (Midden) Delfland worden onderzocht. Dat heeft staatssecretaris Huizinga dinsdag 1 december jl. toegezegd tijdens de vergadering van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Aanleiding was de petitie over de hoogte van de waterschapslasten die voorafgaand aan de vergadering door de voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging werd aangeboden. De toezegging van de staatssecretaris wordt gezien als een belangrijke stap naar succes, te danken aan de goede samenwerking tussen de Midden-Delfland Vereniging, het hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord (afdeling Delflands Groen) en de gemeente Midden-Delfland.

Onderwerp van de vergadering van de Tweede Kamercommissie was de nieuwe waterschapswet. In zijn algemeenheid voldoet deze, maar in het hoogheemraadschap van Delfland leidt de wet tot onevenredig hoge waterschapslasten voor de boeren. Dit terwijl juist de melkveehouderij wordt gezien als de drager van het open landschap tussen Den Haag en Rotterdam. Het effect van de wet is strijdig met de breed gedragen gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 èn het kabinetsbeleid, dat onder meer via het project Mooi en Vitaal Delfland van het Urgentie Plan Randstad (UPR) wordt vormgegeven. Het Midden-Delfland beleid is al jaren gericht op behoud van het open landschap vanwege de grote recreatieve, landschappelijke en natuurhistorische waarde. Niet in de laatste plaats van belang voor de inwoners van de omliggende steden.

Oorzaak van het probleem zit in de belastingcategorie 'ongebouwd'. Hiertoe behoren niet alleen de landbouwgronden, maar ook de infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen. In het sterk verstedelijkte gebied tussen Den Haag en Rotterdam is relatief weinig open landbouwgrond, maar wel veel infrastructuur. Ook het hoogheemraadschap is als waterschap gebaat bij een open landschap tussen het verstedelijkte gebied, omdat daar de kansen en kwaliteiten liggen op het gebied van waterbeheer. In een gebied met zoveel verharding in de vorm van steden, bedrijfsterreinen en glastuinbouw is elk stukje onbebouwde grond meegenomen, zeker met het oog op de klimaatsverandering en de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 2 december

Midden-Delfland Vereniging bepleit verlaging 
waterschapslasten boer

Met het aanbieden van een petitie aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, dinsdag 1 december om 16.30 uur, vraagt de Midden-Delfland Vereniging aandacht voor de absurde effecten van het waterschapsbestel op de agrarische sector in Midden-Delfland. Voor de Midden-Delflandse boeren lijdt het in 2008 aangenomen bestel tot een verdubbeling van de waterschapslasten. 

De angst bestaat dat de melkveehouderij - essentieel voor het behoud van het karakteristieke open veenweidegebied - de kostendruk niet meer aankan en uit het gebied wegtrekt. De Midden-Delfland Vereniging vreest, dat het in de Randstad unieke natuurgebied - dat al jaren een beschermde status geniet van rijksoverheid, provincie en gemeente - bij vertrek van de melkveehouderij niet langer in stand kan worden gehouden.

Petitie breed gesteund

De Midden-Delfland Vereniging wordt in haar oproep gesteund door het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland.

De complete tekst van de aangeboden petitie kunt u downloaden op www.middendelflandvereniging.nl.

Donkere lucht boven de polders van Midden-Delfland

Achtergrondinformatie

Midden-Delfland gebied

Het oppervlak van het open landschap in Delfland is relatief gering, maar de kwaliteit is hoog. Het Midden-Delfland gebied is een authentiek agrarisch cultuurlandschap tussen Den Haag en Rotterdam waarbij de melkveehouderij fungeert als drager. Het type landschap wordt door het omliggend stedelijk gebied erg gewaardeerd vanwege haar waarden op het gebied van recreatie, natuur, landschap en water. Ook vanuit de rijksoverheid, provincie en de gemeente wordt deze waarde erkent door diverse wetgeving die het gebied moet beschermen tegen de oprukkende verstedelijking. Voorbeelden daarvan zijn de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Nationale- en Provinciale Ecologische Hoofdstructuur waarvan Midden-Delfland onderdeel uitmaakt, het Randstad Urgent Programma met het project Mooi en Vitaal Delfland en de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025.

Het Waterschapsbestel

Doelstelling van de waterschapswet van december 2007 was een evenredige verdeling van lasten tot stand te brengen. Dat is gelukt. Met uitzondering van het Midden-Delfland gebied. Door het relatief hoge percentage infrastructuur betaalt de agrarische sector in Midden-Delfland ongewild en onbedoeld mee aan de dure ondergrond van vele wegen en spoorlijnen in de omgeving. Sinds de invoering van de wet zijn de lasten voor de Midden-Delflandse agrariërs verdubbeld van ongeveer € 75 naar bijna € 150 per hectare.

Bron: Persbericht Midden-Delfland vereniging 30 november 2009