MIDDEN - DELFLAND

Actie 'DICHT HET GAT' van de 'Zeven Gaten'

22 juni. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland roept een ieder op om de actie 'Dicht het gat' te steunen. De aanleiding is dat het Zuid-Holland Landschap (ZHL) probeert het natuurgebied de Zeven Gaten te kopen. Het aankoopbedrag is echter hoger dan het ZHL kan bieden. De KNNV afdeling Delfland heeft het ZHL aangeboden om het ontbrekende bedrag (20.000 euro) voor de aankoop van het natuurgebied de Zeven Gaten voor hen in te zamelen. ZHL heeft hierop positief gereageerd.

Van de 20.000 euro wordt 10.000 euro besteed aan de koopsom en 10.000 euro aan kleinschalige natuurinrichting (bijvoorbeeld een poel) en een informatiepaneel. Een uniek gebiedje en een unieke kans dit gebied veilig te stellen.

Dus steun deze actie!!!!!!!!

Stort uw bijdrage op giro 485 41 59 t.n.v. KNNV afd. Regio Delft te Delft o.v.v. actie 'Dicht het gat'.

Meer informatie op telefoonnummer: 015-2610048, www.knnv.nl/afdelingDelfland; afdelingDelfland@knnv.nl

Wat zijn de Zeven Gaten?

De Zeven Gaten vormen een gebied van 6,4 ha groot (7,5 ha inclusief water) en ligt in de gemeente Westland, ten zuiden van Honselersdijk aan een boezemkanaal de Zweth van het Hoogheemraadschap van Delfland, vlakbij de calamiteitenberging de Wollebrand (onder). Het deel dat te koop wordt aangeboden beslaat 4.5 ha. Het gaat om het deel tussen de weg Groeneveld en het water de Kromme Zweth en daarvan het gedeelte dat met een houtkade is omzoomd plus het vierkante hooiland ten oosten daarvan. 

Zeven gaten op Kruikius (1712)
Zeven gaten op Kruikius (1712)

Zeven gaten op Google Maps
Zeven gaten op Google Maps

De Zeven Gaten is in het bestemmingsplan Buitengebied Noord (2000) aangeduid als natuurgebied. De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In het Streekplan Zuid-Holland West (2003) is het gebied eveneens aangeduid als natuurgebied.
Aankoop en beheer door een natuurbeschermingsorganisatie biedt echter de beste bescherming op lange termijn, zeker in het Westland.

Wij hebben de natuurwaarden geïnventariseerd in 1993, deze waarden zijn beschreven in de brochure "03.05 Hydro-biologisch onderzoek in de Zeven Gaten", een uitgave van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ton en Kees van Schie noemen dit gebied de parel van de Zwethzone.

Luchtfoto van de Zeven gaten van Henk Racké
Luchtfoto van de Zeven gaten van Henk Racké

Welke zaken zijn verder van belang:

 1. De Zeven Gaten behoren tot het boezemgebied van Delfland. Dit betekent dat Delfland er vanuit gaat dat het wateroppervlak behouden blijft: dempen is verboden; vernatten is geen enkel probleem.
 2. De Zeven Gaten liggen in de PEHS (Provinciale Ecologische Hoofd Structuur), die vanaf de Nieuwe Waterweg langs het Oranjekanaal en de Zweth doorloopt richting Rijswijk (ZW-NO).
 3. Tezamen met de Wollebrand zijn de Zeven Gaten een knooppunt in de ZO-NW verbinding tussen Midden-Delfland, die start bij het Kraaiennest, en doorloopt richting de kust (het Westerhonk NO van Monster).

De waarden van de Zeven Gaten bestaan uit:

 • Cultuurhistorische waarden: een ensemble met het landgoed Hofzicht en de Zwethburch.
 • Natuurhistorische waarde: dotterbloem, grote ratelaar, amfibieën, vispaaiplaats.
 • Landschappelijke waarde: buitendijkse weilanden zijn uniek in de wijde omgeving.
 • Waterstaatkundige waarden: natuurvriendelijke oevers bevorderen de waterkwaliteit en visstand van de Zwethboezem (KRW-opgave).
 • Recreatieve waarde (langs fietspad).

Wat drijft ons om deze actie te starten?

De langjarige bemoeienis die we hebben met dit gebied. In dit deel van Nederland, en zeker in het Westland, slaat de verstedelijking en verglazing toe. De natuur- en cultuurhistorische waarden zijn bijzonder voor dit gebied. Het vormt een schakel in de ecologische structuur van het Westland. Een dergelijk stuk grond wordt zelden te koop aangeboden en zeker niet aan een natuurbeheerder. Ook zien we grote mogelijkheden om dit gebied blijvend in onze KNNV activiteiten te betrekken.

Kaart omgeving Zeven gaten
Kaart omgeving Zeven gaten

Zeven gaten op Google maps
Zeven gaten op Google earth

Comité van aanbeveling

Voor de actie Dicht het Gat is het volgende comité van aanbeveling geformeerd:

 • Michiel Houtzagers, directeur, Zuid-Hollands Landschap.
 • Arne Weverling, wethouder gemeente Westland.
 • Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland.
 • Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland.
 • Jaap van Duin, voormalig directielid en fondsmanager bij de Robeco groep, vervuld diverse functies in de wereld van financiën, beleggen en natuur en milieu. Geboren in Naaldwijk en nog steeds streekgenoot.
 • Ben van der Velde, voorzitter Midden-Delfland Vereniging, oud wethouder Vlaardingen.
 • Pia van Oord, voorzitter, stichting Midden-Delfland is Mensenwerk.
 • Jacques Moerman, voorzitter historische vereniging Oud-Schipluiden.
 • Frits van Ooststroom, cultuurhistoricus, Vlaardingen.
 • Ben van der Burg, oud schaatser, geboren in Den Hoorn.

Deze mensen ondersteunen van harte het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland om het financiële gat te dichten zodat het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) het natuurgebied de Zeven Gaten kan kopen.

Wat is en doet de KNNV

De natuurvereniging KNNV probeert de inwoners van Delfland enthousiast te maken voor de 3 N's: natuurstudie, natuurbeleving/educatie en natuurbescherming.

De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op KNNV Nieuws; een wekelijkse email uitgave. Stuur een email aan afdelingDelfland@knnv.nl

Bronnen: